پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (28), شماره (1), سال (2022-10) , صفحات (305-336)

عنوان : ( ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: الفت گنجی بیدمشک , محمد مهرآیین , علیرضا پویا , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ندازه­گیری میزان بلوغ همراستایی عملیاتی یا به عبارت دیگر بلوغ همراستایی فرآیندهای کسب­و­کار و سیستم­های اطلاعاتی به عنوان راهکاری برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده­سازی همراستایی عملیاتی حائز اهمیت بوده است. این در حالیست که پژوهش­های انجام شده در حوزه همراستایی، عمدتاً به دنبال سنجش بلوغ همراستایی در سطح استراتژیک بوده­اند. لذا، نتایج حاصل از این مطالعات با توجه به تفاوت­های همراستایی استراتژیک و عملیاتی، کارآیی چندانی برای سنجش بلوغ همراستایی در سطح عملیاتی نداشته­اند. از اینرو، پژوهش حاضر چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی ارائه داده است. بدین منظور، پس از تعیین ابعاد ده­گانه همراستایی عملیاتی و تأیید آن­ها به کمک تحلیل عاملی تأییدی از شبکه­های عصبی برای بررسی میزان اهمیت هر یک از این ابعاد استفاده شده است. در ادامه، بر اساس موقعیت هر یک از این ابعاد در ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد و بررسی میزان شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب هر یک از آن­ها از طریق آزمون مقایسۀ میانگین زوجی، سطح بلوغ همراستایی عملیاتی برای هر یک از ابعاد مشخص شده است. مطابق با نتایج پژوهش، همراستایی فرآیندهای غیربنیادین تجاری با سیستم­های اطلاعات مدیریت در سطح بهینه شده، همراستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم­های اطلاعاتی مدیریت در سطح بهبود­یافته و مدیریت شده و همراستایی فرآیندهای مدیریتی با سیستم­های اطلاعاتی دانش­محور، همراستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک و همراستایی فرآیندهای غیربنیادین تجاری با سیستم­های اطلاعاتی دانش­محور در سطح استقرار و تمرکز مشخص شده­اند. همچنین، همراستایی فرآیندهای مدیریتی با سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک، همراستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم­های اطلاعاتی دانش­محور و همراستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم­های اطلاعاتی عملیاتی در سطح تعهد و همراستایی فرآیندهای پشتیبانی با سیستم­های اطلاعاتی عملیاتی و همراستایی فرآیندهای پشتیبانی با سیستم­های اطلاعاتی دانش­محور در سطح ابتدایی و تک­نگری تعیین شده­اند.

کلمات کلیدی

, بلوغ همراستایی عملیاتی, فرآیندهای کسب‌و‌کار, سیستم‌های اطلاعاتی, شبکۀ عصبی, ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088396,
author = {گنجی بیدمشک, الفت and مهرآیین, محمد and پویا, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2022},
volume = {28},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-8223},
pages = {305--336},
numpages = {31},
keywords = {بلوغ همراستایی عملیاتی، فرآیندهای کسب‌و‌کار، سیستم‌های اطلاعاتی، شبکۀ عصبی، ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A گنجی بیدمشک, الفت
%A مهرآیین, محمد
%A پویا, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2022

[Download]