پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (37), شماره (2), سال (2021-12) , صفحات (497-526)

عنوان : ( Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action )

نویسندگان: محبوبه فراش باشی آستانه , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دکترین بازنمایی‌گرایی ریشه در فلسفه ذهن و علوم شناختی دارد، اما در فلسفه زبان نیز ردپای آن را می‌توان دنبال کرد. هدف از این مطالعه آن است تا رویکردهای بازنمایی‌گرایی به زبان و معنی با پژوهش‌های علم اطلاعات تطبیق داده شود. روشِ این مطالعه، فلسفی است. روش‌های فلسفی، روش‌های پژوهش عقلانی هستند و شاخصه روش فلسفی نظرورزانه بودن آن است. به این منظور، در بخش اول، کاربرد و دستاوردهای بازنمایی‌گرایی برای کنش بازیابی اطلاعات تحلیل شده است. پژوهش ها با توجه به میزان پرداختن به مسائل زبان و معنی در سازماندهی و بازیابی اطلاعات دسته‌بندی شده‌اند. سپس در بخش دوم با عنوان نقد رویکرد بازنمایی‌گرایی در پیوند با کنش بازیابی اطلاعات، رویکرد بازنمایی‌گرایانه به زبان در کنش بازیابی اطلاعات در قالب پژوهش‌های مرتبط تحلیل و نقد شده است. بازنمایی‌گرایی در سازماندهی و بازیابی اطلاعات با تأکید بر بُعد زبانی نظریه ای است که به دلیل وجود رابطه ثابت بین واژه ها و جهانی که آنها بازنمایی می‌کنند، از آن طرفداری می‌نماید. بازنمایی‌‌‌گرایی در ابزارهای معنایی (همانند اصطلاحنامه‌ها، سرعنوان‌های موضوعی و رده‌بندی‌ها) که در این مطالعه از کلیه فرایندهای صورت‌گرفته بر روی آن‌ها با عنوان کنش بازیابی اطلاعات یاد شده، به اشکال مختلف قابل نقد است.

کلمات کلیدی

, بازنمایی‌گرایی, بازنمایی دانش, کنش بازیابی اطلاعات, سازماندهی دانش, فلسفه زبان, سازماندهی اطلاعات و دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088409,
author = {فراش باشی آستانه, محبوبه and نوکاریزی, محسن and بهزادی, حسن and شعبانی ورکی, بختیار},
title = {Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2021},
volume = {37},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-8223},
pages = {497--526},
numpages = {29},
keywords = {بازنمایی‌گرایی، بازنمایی دانش، کنش بازیابی اطلاعات، سازماندهی دانش، فلسفه زبان، سازماندهی اطلاعات و دانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action
%A فراش باشی آستانه, محبوبه
%A نوکاریزی, محسن
%A بهزادی, حسن
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2021

[Download]