رفتار حرکتی, دوره (3), شماره (8), سال (2011-9) , صفحات (87-100)

عنوان : ( رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت‎ )

نویسندگان: محمد کشتی دار , محمد جهانگیری , بهزاد بهزادنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی کمال گرایی و رابطه احتمالی آن با نیم رخ حالات خلقی قبل و بعد از رقابت بود. جامعه آماری این پژوهش را 120 بازیکن نخبه تنیس روی میز تشکیل می دهد که در المپیاد ایرانیان شرکت کرده بودند. 97 ورزشکار به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنند گان پرسش نامه های نیم رخ حالات خلقی( POMS ) و مقیاس کمال گرایی چند بعدی( Sport- MPS ) را تکمیل کردند. از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و آمار استنباطی - از روش های ضریب همبستگی پیرسون ، r Z فیشر و رگرسیون خطی- استفاده شد(0/05 >P ). نتایج نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی و نمرات خلقی قبل و بعد از مسابقه رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل همبستگی رابطه معنی داری را بین کمال گرایی کلی و اختلال خلق کلی قبل از رقابت(r-0/62 p<0/01) و بین کمال گرایی کلی و اختلال خلقی کلی بعد از رقابت(r-0/45 p<0/01) نشان داد. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت که ارتباطی قوی بین فشارهای روانی و کمال گرایی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, تنیس روی میز , ورزشکار نخبه , کمال گرایی ورزشی , حالات خلقی قبل از رقابت , حالات خلقی بعد از رقابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088416,
author = {کشتی دار, محمد and محمد جهانگیری and بهزاد بهزادنیا},
title = {رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت‎},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {8},
month = {September},
issn = {2538-273X},
pages = {87--100},
numpages = {13},
keywords = {تنیس روی میز ، ورزشکار نخبه ، کمال گرایی ورزشی ، حالات خلقی قبل از رقابت ، حالات خلقی بعد از رقابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت‎
%A کشتی دار, محمد
%A محمد جهانگیری
%A بهزاد بهزادنیا
%J رفتار حرکتی
%@ 2538-273X
%D 2011

[Download]