پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (8), شماره (15), سال (2012-6) , صفحات (97-108)

عنوان : ( تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار )

نویسندگان: بهزاد بهزادنیا , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: در دهه‌‌های اخیر، روان‌شناسی مثبت‌نگر با تلاش در بررسی توانمندی­‌های انسان، زمینة مناسبی برای مطالعات حوزه‌‌های بهزیستی و شادمانی فراهم نموده است. هدف پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات هیپ ـ‌ هاپ بر بهزیستی روان­شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار بود. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر، شبه آزمایشی با طرح سری­‌های زمانی با چند گروه بود. 40 نفر از بین افراد واجد شرایط از دانشگاه ارومیه با میانگین سنی 82/1±57/21 به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. به منظور بررسی بهزیستی آن‌ها از مقیاس بهزیستی روان­شناختی ریف (1989) در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون یک و پس‌آزمون دو استفاده شد. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرین به صورت هفت‌های 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه بود. هر جلسه شامل 15 دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه تمرین و 15 دقیقه سرد کردن و آرام سازی بود. در این مدّت گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی نظامدار دیگری شرکت نکردند. نتایج: نتایج آزمون تحلیل واریانس با‌اندازه­گیری­‌های مکرّر نشان داد که (01/0>P ؛ 595/394=P ؛ 595/394= (38و2)F) در بهزیستی روان‌شناختی و خرده­مقیاس­‌های آن، ـ به غیر از خرده مقیاس هدفمندی در زندگی ـ در هر سه مرحله پیش­آزمون، پس­آزمون یک و پس­آزمون دو تفاوت معنی­داری در گروه هیپ‌ ـ‌ هاپ وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که در مرحله پس‌آزمون یک (01/0>p ؛ 714/11=t) و پس‌آزمون دو (01/0>p ؛ 722/11=t) در بهزیستی روان­شناختی و خرده­مقیاس­‌های آن به غیر از هدفمندی در زندگی در پس‌آزمون دو، بین دو گروه اختلاف معنی­داری وجود دارد.p ؛ 714/11=t) و پس‌آزمون دو (01/0>p ؛ 722/11=t) در بهزیستی روان­شناختی و خرده­مقیاس­‌های آن به غیر از هدفمندی در زندگی در پس‌آزمون دو، بین دو گروه اختلاف معنی­داری وجود دارد.p ؛ 722/11=t) در بهزیستی روان­شناختی و خرده­مقیاس­‌های آن به غیر از هدفمندی در زندگی در پس‌آزمون دو، بین دو گروه اختلاف معنی­داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نقش مهم تمرینات هیپ ـ ‌هاپ در ارتقای اجزای بهزیستی دانشجویان دختر را مورد تاکید قرار می‌دهند. این نتایج می­توانند برای روان­شناسان تمرین در حوزه دانشجویان، کاربرد داشته باشد.

کلمات کلیدی

, روانشناسی مثبتنگر, بهزیستی روانشناختی, هیپ هاپ, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088422,
author = {بهزاد بهزادنیا and کشتی دار, محمد},
title = {تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار},
journal = {پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {15},
month = {June},
issn = {5397-2008},
pages = {97--108},
numpages = {11},
keywords = {روانشناسی مثبتنگر، بهزیستی روانشناختی، هیپ هاپ، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار
%A بهزاد بهزادنیا
%A کشتی دار, محمد
%J پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2012

[Download]