مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (12), سال (2012-3) , صفحات (163-177)

عنوان : ( رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی )

نویسندگان: محمد کشتی دار , بهزاد بهزادنیا , محمدجهانگیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة بین خودکارامدی و ابعاد روانی، اجتماعی، عقلانی، هیجانی، معنوی و جسمی نیک-زیستی بود. طرح تحقیق حاضر همبستگی است که 285 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دختر و پسر با استفاده از شیوة تصادفی ساده به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های بررسی نیک‌زیستی ادراک‌شده و بررسی عادات تمرینی و خودکارامدی و برای بررسی رابطة بین متغیرهای تحقیق از همبستگی پیرسون استفاده شد. از مدل رگرسیون چندگانة خطی برای ارزیابی نقش هریک از متغیرها در تبیین نیک‌زیستی ادراک‌شده و مؤلفه‌های تشکیل‌دهندة آن استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارامدی ورزشی کلی، نیک‌زیستی ادراک‌شده و ابعاد جسمی، معنوی، عقلانی، روانی و هیجانی نیک‌زیستی را به‌طور معناداری پیش‌بینی می‌کند (05/0 P<). خودکارامدی ورزشی پیشگوی معناداری از نیک‌زیستی اجتماعی نبود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که خودکارامدی ورزشی شاخص پیشگوی مهمی از نیک‌زیستی هیجانی، روانی، عقلانی، معنوی و جسمی است. باتوجه به نتایج این تحقیق، با تمرکز بر بهبود خودکارامدی ورزشی و تقویت افکار و اعتقادات مرتبط با توانایی شخصی برای شرکت در فعالیت بدنی و استفاده از نظریة شناختی اجتماعی، شرکت در فعالیت بدنی و ورزش در درازمدت افزایش خواهد یافت

کلمات کلیدی

, نیکزیستی, خودکارامدی ورزشی, دانشجویان تربیت بدنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088423,
author = {کشتی دار, محمد and بهزاد بهزادنیا and محمدجهانگیری},
title = {رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {12},
month = {March},
issn = {2008-9341},
pages = {163--177},
numpages = {14},
keywords = {نیکزیستی، خودکارامدی ورزشی، دانشجویان تربیت بدنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی
%A کشتی دار, محمد
%A بهزاد بهزادنیا
%A محمدجهانگیری
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2012

[Download]