مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (5), شماره (17), سال (2013-5) , صفحات (89-104)

عنوان : ( مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی )

نویسندگان: محمد کشتی دار , بهزاد بهزادنیا , فهیمه ایمانپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژوهش حاضر با هدف روشن ساختن نقش میانجی گر فوق برنامه ورزشی در بررسی مقایسه استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی انجام شده است. پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است و جامعه آماری آن را دانش آموزان دختر 12-15 ساله مقطع راهنمایی بیرجند تشکیل می دادند. 120 دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب و در دو گروه 60 نفری تقسیم شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استرس تحصیلی (دو بخش عوامل استرس زا و واکنش به این عوامل) گادزلا (1998) و شادکامی آکسفورد (آرگیل، 2001) (هیجان مثبت، نبود هیجان منفی و رضایت از زندگی) را تکمیل کردند. برای بررسی فرضیه ها از آزمون آنوا و رگرسیون چند متغیری و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد بین استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان شرکت کننده در فوق برنامه ورزشی، در مقایسه با دانش آموزانی که در فوق برنامه ورزشی شرکت نکرده اند، تفاوت معنی داری وجود دارد (p=0.001) همچنین، نتایج نشان داد استرس تحصیلی با میزان مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه ورزشی رابطه منفی دارد (r=-.167)، از سوی دیگر، بهزیستی ذهنی با میزان مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه رابطه مثبت دارد (p=0.012 و r=.211) نتایج آزمون رگرسیون گام به گام همچنین نشان داد بین خرده مقیاس های استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی رابطه وجود دارد که این رابطه برای سه خرده مقیاس رفتاری، شناختی و ناکامی معنی دار است و برای خرده مقیاس های دیگر معنی دار نیست. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت فعالیت های فوق برنامه ورزشی تاثیر مثبتی در بهزیستی ذهنی و استرس تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی دارد.

کلمات کلیدی

, بهزیستی ذهنی, استرس تحصیلی, فوق برنامة ورزشی, دانش آموزان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088424,
author = {کشتی دار, محمد and بهزاد بهزادنیا and فهیمه ایمانپور},
title = {مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {17},
month = {May},
issn = {2538-3213},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {بهزیستی ذهنی، استرس تحصیلی، فوق برنامة ورزشی، دانش آموزان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
%A کشتی دار, محمد
%A بهزاد بهزادنیا
%A فهیمه ایمانپور
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2013

[Download]