مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (16), سال (2013-3) , صفحات (113-130)

عنوان : ( ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر )

نویسندگان: جعفر خوشبختی , محمد کشتی دار , مهدی زنده بودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تعیین ارتباط سبک رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی است که به روش همبستگی و به شکل میدانی در میان تمام کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر شامل 308 نفر اجرا شد. از این تعداد، بر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه رهبری خدمتگزار (SLQ) و تعهد سازمانی مایر و آلن بود که ضمن تایید روایی، پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.862 و 0.792 محاسبه شد. برای تحلیل یافته ها، از روش های آمار توصیفی و نرم افزارهای SPSS و Excel و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین سبک رهبری خدمتگزار و متغیرهای تعهد سازمانی، عاطفی و هنجاری است، اما بین این سبک و تعهد مستمر رابطه معنی دار وجود ندارد (p<0.05). از میان ابعاد تعهد، بعد عاطفی علاوه بر همبستگی زیاد با رهبری خدمتگزار، بیشتر وفاداری کارکنان را به هیات ورزشی نشان می داد. به طور کلی سطح رفتارهای رهبری خدمتگزار در هیات های ورزشی نسبتا مطلوب است، اما تعهد سازمانی در حد متوسط است. با توجه به نتایج، مدیران هیات های ورزشی برای اجرای موفق سبک رهبری خدمتگزار باید ضمن توجه به عواطف کارکنان، به ارتقای بلوغ سازمانی و رشد شغلی و فردی در تمام سطوح هیات توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, رهبر خدمتگزار, تعهد عاطفی, تعهد مستمر, تعهد هنجاری, کارکنان هیئت های ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088426,
author = {جعفر خوشبختی and کشتی دار, محمد and مهدی زنده بودی},
title = {ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {16},
month = {March},
issn = {2538-3213},
pages = {113--130},
numpages = {17},
keywords = {رهبر خدمتگزار، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، کارکنان هیئت های ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر
%A جعفر خوشبختی
%A کشتی دار, محمد
%A مهدی زنده بودی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2013

[Download]