پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (13-26)

عنوان : ( بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎ )

نویسندگان: عاطفه ابطحی نیا , سیده عذرا میرکاظمی , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات مورد (EFQM) دانشگاه ها نیاز به شکل میدانی جمع آوری گردید. جامعه آماری مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها، اعضا هیات علمی دانشگاه ها و ارزیابان اداره کل تربیت بدنی وزارت علو م،تحقیقات و فناوری بودند که در مرحله نظر سنجی در خصوص نحوه ی ارزیابی تعداد 87 نفر و در مرحله دلفی جهت بازنگری معیارها تعداد 25 نفر به طور هدفمند براساس مدرک تحصیلی و سابقه ی کار انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های محقق ساخته بودکهروایی صوری و محتوایی آنها توسط گروهی از اساتید و اعتبارآنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (به تأئید شد. یافته ها نشان داد شرکت کنندگان از نحوه ی ارزیابی (α=0/76 ،α=0/ ترتیب 89 رضایت نسبی داشته و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ی موجود را از ضروریات جهت بهبودارزیابی دانستند. در مرحله ی دلفی خبرگان پس از دو مرحله به اجماع نظر و معیار نسبت دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی درون (W=0/ رسیدند( 707 دانشگاهی را به عنوان با اهمیت ترین و تعداد طرح های پژوهشی اجرا شده را به عنوان کم اهمیت ترین معیارها جهت ارزیابی عملکرد عنوان نمودند. خبرگان اضافه نمودن معیار سرانه ی فضاهای ورزشی و نسبت هزینه کرد بودجه ی عمرانی به کل دانشجویان را ضروری را خواستار شدند. تغییر و جابجایی EFQM دانستند و تغییر در میزان امتیاز هر یک از ابعاداز اساسی ترین نتایج تحقیق بود به گونه ای که EFQM معیارهای ارزیابی عملکرد پرسشنامه عملکرد را واقعی تر مورد سنجش قرارخواهد داد. EFQM پرسشنامه ی جدید عملکرد را واقعی تر مورد سنجش قرارخواهد داد.

کلمات کلیدی

, روش دلفی, ارزیابی عملکرد, ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088428,
author = {عاطفه ابطحی نیا and سیده عذرا میرکاظمی and کشتی دار, محمد},
title = {بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2538-2721},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {روش دلفی، ارزیابی عملکرد، ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎
%A عاطفه ابطحی نیا
%A سیده عذرا میرکاظمی
%A کشتی دار, محمد
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2013

[Download]