مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (7), شماره (34), سال (2016-3) , صفحات (51-72)

عنوان : ( کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد )

نویسندگان: کوروش ویسی , هاشم کوزه چیان , محمد احسانی , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازمۀ واکنش مؤثر و مفید به تغییرات محیطی و کسب مزیت رقابتی در شرکت­های تولیدی ورزشی، دستیابی به چابکی سازمانی است. این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت­های تولیدی ورزشی با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور مصاحبه باز با 12 نفر از مدیران شرکت های تولیدی ورزشی شهر تهران به صورت فردی و گروهی بعمل آمد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 11،طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست آمد، بطوریکه طی فرآیند کدگذاری باز مقوله هایی شامل: شرایط علی، مقوله های محوری، اقدامات و راهبرد ها، عوامل مداخله گر و پیامدهای ناشی از چابکی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها ذیل عناوین شرایط علی (عوامل برون و درون سازمانی)، مقوله محوری (کسب مزیت رقابتی، انطباق شرکت با نیازهای مشتریان، مهندسی مجدد، انطباق‌پذیری با محیط، قدرت پاسخ‌گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت)، راهبرد‌های کنش و کنش متقابل (در حوزه‌های: تولید، بازاریابی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و دانش)، عوامل مداخله‌گر (محیطی، سازمانی و مدیریتی) و پیامدهای چابکی (پیامدهای: اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، بازاریابی، مالی، انسانی، و برند و نشان تجاری) در شرکت­های تولیدی ورزشی در قالب پارادایم کدکذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید.

کلمات کلیدی

, چابکی سازمانی, کسب مزیت رقابتی, شرکتهای تولیدی, ورزش, نظریه داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088429,
author = {کوروش ویسی and هاشم کوزه چیان and محمد احسانی and کشتی دار, محمد},
title = {کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {34},
month = {March},
issn = {2538-3213},
pages = {51--72},
numpages = {21},
keywords = {چابکی سازمانی، کسب مزیت رقابتی، شرکتهای تولیدی، ورزش، نظریه داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد
%A کوروش ویسی
%A هاشم کوزه چیان
%A محمد احسانی
%A کشتی دار, محمد
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2016

[Download]