پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (1), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (93-108)

عنوان : ( ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود- مختاری )

نویسندگان: بهزاد بهزادنیا , مالک احمدی , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس تئوری خود- مختاری (دسی و ریان،1985، 2000 )هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ، تاثیر ادراکات از حمایت استقلالی والدین بر رضایتمندی از نیازهای اساسی و شاخصهای بهزیستی در دانشجویان پسر ورزشکار بود. همچنین فرض نقش واسطه ای نیازهای اساسی مورد آزمون قرار گرفت. 440 دانشجوی ورزشکار شرکت کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان به شکل تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس های ادراکات ازحمایت استقلالی والدین (گرونلیک، دسی و ریان، 1997 )، خشنودی از نیازهای اساسی در ورزش (جوهان، لانسداله و هادگ، 2010 )، سرزندگی ذهنی (ریان و فردریک، 1997 ) و عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988 ) استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که حمایت استقلال طلبانه با نیازهای اساسی و شاخصهای بهزیستی ارتباط معناداری دارد. نتایج آزمون رگرسیون بر اساس مدل چند واسطه ای، نشان داد که نیاز برای حس استقلال و شایستگی نقش واسطه ای مثبت و نیاز برای حس وابستگی نقش واسطه ای منفی در ارتباط بین حمایت استقلال طلبانه والدین با شاخصهای فضیلت گرا و لذتگرای بهزیستی میباشند. در کل، نتایج بیانگر اهمیت نقش ادراکات از حمایت استقلالی والدین در رضایتمندی از نیازها و بهزیستی دانشجویان ورزشکار می باشد.

کلمات کلیدی

, حمایت استقلال طلبانه والدین, نیازهای اساسی روانشناختی, بهزیستی لذت گرا, تئوری خود- مختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088430,
author = {بهزاد بهزادنیا and مالک احمدی and کشتی دار, محمد},
title = {ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود- مختاری},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {3},
month = {September},
issn = {2538-2721},
pages = {93--108},
numpages = {15},
keywords = {حمایت استقلال طلبانه والدین، نیازهای اساسی روانشناختی، بهزیستی لذت گرا، تئوری خود- مختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود- مختاری
%A بهزاد بهزادنیا
%A مالک احمدی
%A کشتی دار, محمد
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2013

[Download]