مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (5), شماره (18), سال (2013-8) , صفحات (51-66)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) )

نویسندگان: عوض امامی , جعفر خوشبختی , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف در ابعاد وضعیت، حفظ و نگهداری و ایمنی است. به همین منظور، پرسشنامه در میان 180 کاربر پارک، 21 مدیر و 27 کارمند دفاتر فضای سبز استان گلستان توزیع و جمع آوری شد. کاربران باید ادراک و انتظار خود را از پارک و همچنین کارکنان و مدیران باید درک و برداشت خود را از انتظارات کاربران بیان می کردند. در این مقاله تعداد کل پارک های استان گلستان 83 عدد بود که طبق نمونه گیری تصادفی ساده به 21 پارک در 15 شهر مراجعه شد. نتایج بیانگر این مطلب است که بین ادراک و انتظارات کاربران تفاوت معنی داری در هر سه بعد وضعیت، حفظ و نگهداری و ایمنی وجود دارد؛ به عبارت دیگر در هر سه بعد بین ادراک و انتظارات کاربران شکاف وجود دارد. از سوی دیگر، بین انتظارات کاربران و کارکنان فقط در بعد ایمنی تفاوت معنی داری وجود داشت؛ بنابراین یک شکاف در بعد ایمنی بین انتظارات کاربران و کارکنان مشاهده شد. علاوه بر این، بین انتظارات کاربران و مدیران پارک ها هم در بعدهای وضعیت و ایمنی هم تفاوت معنی داری مشاهده شد؛ به عبارت دیگر در بعدهای وضعیت و ایمنی شکاف وجود داشت. یافته های دیگر مقاله بیانگر این مطلب است که بین درک و برداشت کارکنان و مدیران از انتظارات کاربران تفاوت معنی داری مشاهده نشد؛ در نتیجه می توان اذعان داشت که هیچ شکافی بین درک و برداشت کارکنان و مدیران از انتظارات کاربران وجود ندارد. با وجود اینکه در همه ابعاد (وضعیت، حفظ و نگهداری و ایمنی) میان ادراک و انتظارات کاربران از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان اختلاف معنی دار (شکاف) مشاهده شد که نشان دهنده نارضایتی کاربران بود، ولی خوشبختانه میان ادراک مدیران و کارکنان پارک ها از انتظارات واقعی کاربران اختلاف معنی داری (شکاف) مشاهده نشد. هر چند در این خصوص کارکنان، در مقایسه با مدیران درک بهتری از انتظارات کاربران داشتند.

کلمات کلیدی

, ارزیابی , کیفیت , ادراک, انتظارات , اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088433,
author = {عوض امامی and جعفر خوشبختی and کشتی دار, محمد},
title = {ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps)},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {18},
month = {August},
issn = {2538-3213},
pages = {51--66},
numpages = {15},
keywords = {ارزیابی ، کیفیت ، ادراک، انتظارات ، اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps)
%A عوض امامی
%A جعفر خوشبختی
%A کشتی دار, محمد
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2013

[Download]