پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (12), شماره (46), سال (2022-4) , صفحات (25-46)

عنوان : ( تحلیل ریان مهارتِ میانْ شهرستانی در استان های خراسان(طی دوره 1390تا 1395) )

نویسندگان: ایمان قلندریان گل خطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل جریان های مهاجرتی به درک روابط میان سکونتگاه ها، دلایل و تأثیرات این پدیده بر حوزه جغرافیایی و همچنین ارائه پیشنهاد و اتخاذ سیاست های جمعیتی و خدماتی مناسب، کمک می‌‌کند. این پژوهش با هدف تحلیل جریان مهاجرتِ میانْ شهرستانی در استان‌‌های خراسان، طی سال های 1390تا 1395 و پاسخ به این سوال انجام شده است: شبکه سکونتگاهی استان‌‌های خراسان (در مقیاس شهرستان)بر اساس میزان مهاجرت چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق این مقاله کمی بوده و رویکرد مورد استفاده در آن توصیفی- تحلیلی می باشد. شیوه جمع آوری داده‌‌ها اسنادی و از آمارهای مربوط به دوره‌‌های سرشماری 1390 و 1395 استفاده شده است. برای تحلیل داده‌‌ها از رویکرد صفت مبنا و جریان مبنا و نرم افزار Gephi استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌‌دهد که از میان شهرستان‌‌های مورد مطالعه تنها 8 شهرستان مهاجر پذیر بوده و 39 شهرستان دیگر، مهاجر فرست هستند. شهرستان مشهد از برتری بسیار بالایی نسبت به سایر شهرستان‌‌ها برخوردار است و به عنوان مرکز اصلیِ شهرستان‌‌هایِ سه استان به حساب می آید. هرچند 4 خوشه کوچک تر به مرکزیت شهرستان‌‌های بیرجند، سبزوار، بجنورد و تربت حیدریه قابل شناسایی هستند. دسته دوم به مرکزیت بیرجند، پویاترین خوشه از نظر تحرک مهاجرتی است. غالب شهرستان های مرزی و کم برخوردار، مهاجرفرستی بالایی دارند. به عبارتی علاوه بر اقتصاد، عامل جغرافیایی نیز در پویایی جمعیت موثر است.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, تحلیل جریان, خراسان, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088439,
author = {قلندریان گل خطمی, ایمان},
title = {تحلیل ریان مهارتِ میانْ شهرستانی در استان های خراسان(طی دوره 1390تا 1395)},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2022},
volume = {12},
number = {46},
month = {April},
issn = {2251-6131},
pages = {25--46},
numpages = {21},
keywords = {مهاجرت، تحلیل جریان، خراسان، شهرستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ریان مهارتِ میانْ شهرستانی در استان های خراسان(طی دوره 1390تا 1395)
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2022

[Download]