جامعه شناسی کاربردی, سال (2021-8)

عنوان : ( بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر )

نویسندگان: رها شکفته , حسین میرزائی , علی اکبر مجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت خانواده دغدغه بسیاری از افراد جامعه است. در واقع مدیریت مناسب اقتصاد خانواده مهارتی است که افراد تلاش می کنند بدان دست یابند. این موضوع نیز به مانند سایر پدیده‌های انسانی -اجتماعی به عوامل گوناگونی مرتبط است و در بین خانواده ها به اشکال متفاوتی ظاهر می شود. در مقاله حاضر دو هدف اساسی مورد توجه بوده است؛ نخست شناسایی میزان عمومیت سبک‌های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده و دوم عوامل مرتبط با انتخاب این سبک‌ها در بین خانواد های مشهدی. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در مجموع 369 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بیش از نیمی از خانواده‌های مشهدی (54درصد) در مدیریت اقتصادی خانواده خود براساس شاخص‌های این تحقیق عقلانی عمل می‌کنند. متغیرهای نوع ‌روابط‌ در‌خانواده، تحصیلات سرپرست خانواده، وضعیت اقتصادی ، وضعیت فرهنگی، وضعیت اجتماعی، طبقه اجتماعی، رابطه مثبت و معناداری با سبک مدیریت اقتصادی خانواده دارند. براساس نتایج تحلیل مسیر مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار، تعداد منابع درآمدی خانواده ها بوده است. به این معنا که در صورتی که بیش از یک نفر در خانواده درآمد داشته باشد مدیریت خانواده به سمت سبک های غیر‌عقلانی گرایش پیدا می کند. از این رو بسیج منابع(پرهیز از تک روی های اقتصادی) بدون ایجاد روابط چندحاکمیتی در خانواده می‌تواند تأثیر مهمی در اصلاح الگوی مدیریت در خانواده ها داشته باشد و سطح مطلوبیت و رضایتمندی را در خانواده ها افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, خانواده, اقتصاد خانواده, مدیریت اقتصاد خانواده, چرخه حیات خانواده, وضعیت اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088451,
author = {شکفته, رها and میرزائی, حسین and مجدی, علی اکبر},
title = {بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2021},
month = {August},
issn = {2008-5745},
keywords = {خانواده، اقتصاد خانواده، مدیریت اقتصاد خانواده، چرخه حیات خانواده، وضعیت اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر
%A شکفته, رها
%A میرزائی, حسین
%A مجدی, علی اکبر
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2021

[Download]