بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2021-05-25

عنوان : ( بررسی و شبیهسازی عددی جریان دو بعدی و سه بعدی روی هیدروفیلهای الهام گرفته شده از دندانههای تاس ماهی )

نویسندگان: رضا میرزائی ارجنکی , محمود پسندیده فرد , فائزه یزدانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر بررسی عددی حول شش هیدروفویل الهام گرفته شده از دندانههای سطح رویی تاس ماهی با طول وتر 68 میلیمتر کا امگا اس اس تی انجام شده است. این پژوهش با مدل آشفتگی حلگر فشار مبنا و با اطمینان از تعداد شبکه مناسب صورت گرفته است. شبیهسازی جریان با سیال آب و عدد رینولدز 40000 در زوایای حمله مختلف؛ از منفی چهار تا چهارده درجه انجام شده است. اعتبارسنجی با هیدروفویل ناکا 0012 انجام شده و نمودارهای +Y ، تنش برشی و ضریب فشار، کانتورهای خطوط جریان و فشار استاتیکی در زاویه حمله هشت درجه بررسی شده است. مقادیر ضریب برآ، ضریب پسا و نمودار نسبت ضریب برآ به پسا برای تمام زوایا و 7 هندسهها ارائه گردیده است. پدیده حباب جدایش که بین دندانه های هندسه اصلی تاس ماهی ایجاد شده بهصورت سه بعدی در زاویه حمله 8 درجه بررسی شده است. نتایج نشان میدهد با کاهش تعداد دندانههای روی بدن تاس ماهی ضریب پسا کاهش و ضریب برآ در زوایای حمله قبل از واماندگی افزایش پیدا میکند. هیدروفویل با تعداد دندانه واقعی تاس ماهی نسبت به هندسه بدون دندانه تا دو درجه دیرتر به واماندگی میرسد. هیدروفویلی که شامل دو دندانه ابتدایی و میانی است در زوایای حمله پایین و منفی کاربرد مناسبی دارد.

کلمات کلیدی

, تاس ماهی, هیدروفویل, زیست تقلید, مدل آشفتگی کا امگا اس اس تی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088457,
author = {میرزائی ارجنکی, رضا and پسندیده فرد, محمود and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {بررسی و شبیهسازی عددی جریان دو بعدی و سه بعدی روی هیدروفیلهای الهام گرفته شده از دندانههای تاس ماهی},
booktitle = {بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاس ماهی، هیدروفویل، زیست تقلید، مدل آشفتگی کا امگا اس اس تی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و شبیهسازی عددی جریان دو بعدی و سه بعدی روی هیدروفیلهای الهام گرفته شده از دندانههای تاس ماهی
%A میرزائی ارجنکی, رضا
%A پسندیده فرد, محمود
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2021

[Download]