بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2021-05-25

عنوان : ( بررسی عددی و بهینه سازی ایرفویل ناکا 0009 با الهام از دندانه سطح پوست کوسه ماکو )

نویسندگان: رضا میرزائی ارجنکی , محمود پسندیده فرد , فائزه یزدانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر بررسی عددی حول سیزده ایرفویل الهام گرفته شده از دندانه سطح پوست کوسه ماکو با طول وتر 100 میلیمتر انجام شده است. این پژوهش با مدل آشفتگی کا امگا اس اس تی، حلگر فشار مبنا و با اطمینان از تعداد شبکه مناسب صورت گرفته است. شبیهسازی جریان با سیال هوا و عدد رینولدز 40000 در زوایای حمله مختلف؛ از چهار تا یازده درجه انجام شده است. اعتبارسنجی در دو مرحله و با دو پژوهش مقایسه و ارائه شده است. نمودارهای +Y ، تنش برشی و ضریب فشار، کانتورهای خطوط جریان و سرعت، در زاویه حمله شش درجه گزارش شده است. نتایج حاصل از ضریب برآ، ضریب پسا و نمودار نسبت ضریب برآ به پسا برای تمام زوایا و هندسهها ارائه و بررسی شده است. نتایج نشان میدهد با ایجاد برآمدگی الگو گرفته شده از سطح پوست کوسه، ضریب پسا کاهش و نسبت ضریب برآ به پسا افزایش مییابد که بیشترین مقدار این نسبت برای ایرفویل با برآمدگی در 23 درصدی طول وتر با 05/28 درصد افزایش نسبت به ایرفویل ساده میباشد. برآمدگیها باعث افزایش مقدار تنش برشی سطح باالیی ایرفویلها شده و در زاوایای حمله باال از تداوم جدایش جلوگیری میکند

کلمات کلیدی

, ایرفویل, زیست تقلید, کوسه, مدل آشفتگی کا امگا اس اس تی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088458,
author = {میرزائی ارجنکی, رضا and پسندیده فرد, محمود and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {بررسی عددی و بهینه سازی ایرفویل ناکا 0009 با الهام از دندانه سطح پوست کوسه ماکو},
booktitle = {بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایرفویل، زیست تقلید، کوسه، مدل آشفتگی کا امگا اس اس تی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی و بهینه سازی ایرفویل ناکا 0009 با الهام از دندانه سطح پوست کوسه ماکو
%A میرزائی ارجنکی, رضا
%A پسندیده فرد, محمود
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2021

[Download]