علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (79-87)

عنوان : ( بررسی شاخصهای انگلشناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلودهسازی تجربی بره با آیمریا آهساتا )

نویسندگان: نادر احمدی صالح بابری , غلامرضا رزمی , ایرج کریمی , حسین نورانی , حمید رضا عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در خلال آلودگی تجربی برهها با آیمریا آهساتا از زمان آلودهسازی تا 02روز پس از آلودگی انجام شد. تعداد 52 رأس بره 2 ماهه نژاد لری- بختیاری خریداری گردید، پس از آزمایش مدفوع و اطمینان از عدم5 اووسیست اسپوردار آیمریا آهساتا خورانده شد × آلودگی، بره ها به دو گروه کنترل و تیمارتقسیم شدند. به گروه تیمار به ازای هر بره 511و گروه کنترل بدون آلوده سازی به عنوان شاهد نگهداری شدند. از روز 7 پس از آلودهسازی، از هر بره به طور جداگانه و بهصورت روزانه ازمدفوع نمونهبرداری انجام گرفت و تعداد اووسیستها در هر گرم مدفوع به روش مک ماستر شمارش و ثبت شد، همچنین در فواصل زمانی به منظور سنجش میزان ،EDTA 31 و 02 روز پس از آلودهسازی، خونگیری انجام گرفت. از نمونههای خون بدون ،28 ،25 ،50 ،7Alanine ( ALT به منظور بررسی شاخصهای ،EDTA و از سرم جداسازی شده نمونههای خون حاوی )CBC (Cell Blood Countgamma( GGT ،)Albumin( ALB ،)alkaline phosphatase( ALP ،)Aspartate minotransferase( AST ،)aminotransferase32 پس از - استفاده شد. در گروه تیمار بیشترین میزان دفع اووسیست در روزهای 33 )total protein( PRO و )glutamyltransferaseدر مقایسه با گروه کنترل تغییر چندانی نکرده PRO و ALP ،GGT ،ALB ،AST ،ALT آلودهسازی مشاهده شد و میزان شاخصهای اختلاف معنیداری بین دو گروه OPG و CBC تنها در میزان ،OPG (Oocyst per gram) بودند. از میان عوامل هماتولوژی، بیوشیمیایی واین مطالعه تأیید میکند که آلودگی به آیمریا آهساتا، در برهها باعث افزایش گلبولهای سفید .)P>1/ کنترل و تیمار مشاهده گردید ) 1132- میگردد. در این مطالعه مشخص گردید کوکسیدیوز ایجاد شده توسط آیمریا آهساتا، بیشترین میزان دفع اووسیست را در روزهای 33پس از آلودهسازی دارد.

کلمات کلیدی

, OPG , آیمریا آهساتا, بره, شاخصهای هماتولوژی, شاخصهای بیوشیمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088460,
author = {احمدی صالح بابری, نادر and رزمی, غلامرضا and ایرج کریمی and نورانی, حسین and حمید رضا عزیزی},
title = {بررسی شاخصهای انگلشناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلودهسازی تجربی بره با آیمریا آهساتا},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2021},
volume = {15},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-3625},
pages = {79--87},
numpages = {8},
keywords = {OPG ، آیمریا آهساتا، بره، شاخصهای هماتولوژی، شاخصهای بیوشیمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخصهای انگلشناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلودهسازی تجربی بره با آیمریا آهساتا
%A احمدی صالح بابری, نادر
%A رزمی, غلامرضا
%A ایرج کریمی
%A نورانی, حسین
%A حمید رضا عزیزی
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3625
%D 2021

[Download]