مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (6), شماره (25), سال (2014-11) , صفحات (65-78)

عنوان : ( شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی )

نویسندگان: سیده عذرا میرکاظمی , مهدیه حسین علیانی , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش مهم معلم تربیت‌بدنی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت و اهمیت ارزیابی به عنوان جزءلا­ینفکتعلیموتربیت­، این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت­بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه پژوهش، شامل کلیه خبرگان امر ورزش مدارس می­باشد که از روش­های غیر تصادفی و به شکل هدفمند، تعداد 34 نفر جهت شناسایی معیارها و تعداد 25 نفر جهت اولویت­بندی، به روش تحلیل سلسله مراتبی بر اساس میزان تجربه کاری و مدرک تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسش‌نامه­ محقق‌ساخته بود که روایی آن­ها توسط گروهی از اساتید و متخصصین و اعتبار آن در پرسش‌نامه اول توسط آلفای کرونباخ ( 78/0 =α ) تایید و در پرسش‌نامه دوم، عدم وجود ناسازگاری در پاسخ­ها دلیل بر اعتبار آن بود (1/0CR<) . تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب کندال) و داده­هایحاصل از پرسش‌نامهمقایساتزوجی(AHP)بااستفاده از نرم­افزار Expert Choiceانجامگرفت. نتایج حاصل از اجماع نظر خبرگان، شناسایی 9 معیار با 40 گزینه بود (702/0w=) که معیار کسب امتیاز ویژه، دارای 6 گزینه (خدمت در روستا، سنوات خدمت در مناطق محروم، مدت خدمت در جبهه و داشتن امتیاز جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا) به دلیل پایین بودن امتیاز، حذف و در نهایت تعداد 8 معیار مقام‌ها و امتیازات، عملکرد علمی ـ پژوهشی، عملکرد سازمانی، عملکرد آموزشی ـ ورزشی، سابقه ورزشی، سابقه علمی ـ آموزشی، منابع در دسترس و میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر با 34 گزینه در مرحله اولویت­بندی مجدد به نظر‌سنجی خبرگان گذاشته شد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، معیار عملکرد آموزشی ـ ورزشی با اهمیت­ترین و معیار میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر (سازمان­های خارج از مدرسه و انجمن اولیا و مربیان) در اولویت آخر قرار گرفت. یکی از نیازهای اولیه ارزیابی، تدوین معیار می­باشد؛ لذا پیشنهاد می­شود بازنگری در سیستم ارزیابی معلمان تربیت­بدنی و تدوین معیارهای جدید متناسب با وضع موجود و ارزش‌دهی به معیارها بر اساس میزان اهمیت آن­ها در ارزیابی می­تواند درهرچهبهتراجراشدنسیستمارزشیابیمعلمانتربیت‌ بدنیکمککندوضعف­هاوقوت­هارامشخص سازد.

کلمات کلیدی

, اولویتبندی معیارها, ارزیابی عملکرد, معلم تربیت بدنی, تحلیل سلسله مراتب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088478,
author = {سیده عذرا میرکاظمی and مهدیه حسین علیانی and کشتی دار, محمد},
title = {شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {25},
month = {November},
issn = {2538-3213},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {اولویتبندی معیارها، ارزیابی عملکرد، معلم تربیت بدنی، تحلیل سلسله مراتب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی
%A سیده عذرا میرکاظمی
%A مهدیه حسین علیانی
%A کشتی دار, محمد
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2014

[Download]