پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-4) , صفحات (149-163)

عنوان : ( به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور )

نویسندگان: عاطفه ابطحینیا , سیده عذری میرکاظمی , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگاه ویژه اداره­های تربیت بدنی دانشگاه­ها در ارتقای سلامت قشر دانشجو اقتضا می­کند تا عملکرد آنها به طور مرتب تحت بازنگری قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف به­کارگیری روش مناسب جهت ارزیابی عملکرد اداره­های تربیت­بدنی دانشگاه­ها انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات­به ­شکل­ میدانی­ جمع­آوری­ شده­اند. جامعه­ تحقیق ­شامل­ کلیه­ خبرگان­ ورزش­ دانشگاه ­اعم ­از استادان دانشگاه، ارزیابان ­اداره­ کل­ تربیت­بدنی و مدیران اداره­های تربیت­بدنی دانشگاه­ها بود؛ که براساس مبانی نظری روش دلفی 25 نفر به­طور هدفمند براساس مدرک تحصیلی و سابقه ­کار انتخاب شدند. درنهایت از نظرات 17خبره که به­طور کامل پرسش­نامه­ها را تکمیل کردند در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. ابزار تحقیق­پرسش­نامه محقق­ساخته بود که­ روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از استادان تأیید کردند و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (78/0=α) تأیید شد. خبرگان پس از اجرای دو مرحله نظرسنجی (703/0W=) 13معیار­ با 61 زیرمعیار را در چهاربعد اصلی کارت امتیاز متوازن قرار دادند. ­ضریب هر معیار در هر بعد با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد. در بعد مالی جذب منابع دولتی، در بعد مشتری برنامه­های اجرایی جهت مشارکت مشتری، در بعد فرآیندهای داخلی مدیریت و برنامه­ریزی و در بعد رشد و یادگیری معیار رشد از ضریب بالاتری برخوردار شد. کارت پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش می­تواند همچون ابزاری توانمند در برای ارزیابی و تدوین استراتژی اداره­های تربیت­بدنی دانشگاه­ها در اختیار مدیران این اداره­های قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی عملکرد, روش کارت امتیازی متوازن, اداره‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088483,
author = {عاطفه ابطحینیا and سیده عذری میرکاظمی and کشتی دار, محمد},
title = {به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور},
journal = {پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {April},
issn = {۲۲۵۲-۰۷۱۶},
pages = {149--163},
numpages = {14},
keywords = {ارزیابی عملکرد، روش کارت امتیازی متوازن، اداره‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور
%A عاطفه ابطحینیا
%A سیده عذری میرکاظمی
%A کشتی دار, محمد
%J پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ ۲۲۵۲-۰۷۱۶
%D 2013

[Download]