مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (7), شماره (29), سال (2015-6) , صفحات (159-174)

عنوان : ( پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ )

نویسندگان: زکیه حیدری , محمد کشتی دار , عذرا میرکاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیدۀ معنویت در محیط کار، از‌جمله موضوعات مطرح‌شده در زمینۀ علوم رفتاری کارکنان است. هدف پژوهش حاضر، ‌پیش­بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان می‌باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسانبزرگ بود (‌440 نفر). نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نشان داد که معنویت در کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی اثربخشی سازمانی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلفه­های معنویت درکار، دو سطح فردیو سازمانی به‌طور ترکیبی 56% از واریانس اثر‌بخشی را تبیین می‌کنند که از این مقدار، سهم سطح سازمانی 55‌% و سطح فردی 1‌% می­باشد. توجه به بعد معنوی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان، از مسائل مهمی می‌باشد که می‌تواند افزایش اثربخشی را به‌دنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی

, معنویت در کار, اثربخشی سازمانی, ادارات ورزش و جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088487,
author = {زکیه حیدری and کشتی دار, محمد and عذرا میرکاظمی},
title = {پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {29},
month = {June},
issn = {2538-3213},
pages = {159--174},
numpages = {15},
keywords = {معنویت در کار، اثربخشی سازمانی، ادارات ورزش و جوانان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ
%A زکیه حیدری
%A کشتی دار, محمد
%A عذرا میرکاظمی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2015

[Download]