مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (14), سال (2012-9) , صفحات (191-208)

عنوان : ( سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین )

نویسندگان: محمد رحیمی , محمد کشتی دار , جعفر خوشبختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین است. جامعة آماری تحقیق حاضر را 58 مدیر فدراسیون تشکیل م یدادند که از این تعداد 52 مدیر پرسشنامه را تکمیل کردند. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه های هوش فرهنگی (آنگ و همکاران، 2007 ) و سبک رهبری تحول آفرین (باس و آلویو، 1993 ) استفاده شد. از مستقل و آنوای یکراهه استفاده t ، آزمونهای کلموگروف - اسمیرنف، همبستگیپیرسون شد. نتایج نشان داد مدیران ب هصورت کلی هوش فرهنگی نسبی دارند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین هوش فرهنگی و سبک رهبری و رفتار با سبک رهبری ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد هوش فرهنگی مستقل نشان داد بین هوش فرهنگی و t می تواند متغیر پیشگوی رهبری باشد. نتایج آزمون سبک رهبری با جنسیت و رشتة تحصیلی (تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی) مدیران فدراسیون های منتخب تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین دانش و سبک رهبری با سطح تحصیلات مدیران فدراسیون منتخب ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد بین متغیرهای تحقیق و سابقة کار و مدیریت تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج تحقیق، با توجه به رابطة مثبت بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین، بر ضرورت توجه به هوش فرهنگی مدیران به منظور اثر بخشی بهتر سازمان تأکید م یکند.

کلمات کلیدی

, هوش فرهنگی, سبک رهبری تحول آفرین, مدیران فدراسیون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088493,
author = {محمد رحیمی and کشتی دار, محمد and جعفر خوشبختی},
title = {سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {14},
month = {September},
issn = {2538-3213},
pages = {191--208},
numpages = {17},
keywords = {هوش فرهنگی، سبک رهبری تحول آفرین، مدیران فدراسیون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین
%A محمد رحیمی
%A کشتی دار, محمد
%A جعفر خوشبختی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2012

[Download]