روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (334-342)

عنوان : ( هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگ )

نویسندگان: عباس فیروزآبادی , علی اصغر اصغرنژاد فرید , جعفر میرزایی , حسین شاره ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای پیامدهای روانی ناشی از جنگ انجام شد. روش: آزمودنی‌ها 105 مرد با سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق و درصد از کارافتادگی 15 تا 50 بودند که برای همه آنها تشخیص اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مطرح شده بود. بررسی میزان پایایی به دو روش بازآزمایی با فاصله دو هفته و محاسبه آلفای کرونباخ انجام شد. برای محاسبه روایی مقیاس، تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی به‌کار برده شد. یافته‌ها: ضریب پایایی با روش بازآزمایی برای کل مقیاس 86/0 و آلفای کرونباخ 92/0 به‌دست آمد. یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی نشان‌دهنده روایی بالای مقیاس بود. تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل برجسته را در این پرسش‌نامه مشخص نمود. نتیجه‌گیری: مقیاس CAPS-1 برای جمعیت جانباز ایرانی دارای پایایی و روایی مطلوب است.

کلمات کلیدی

, مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه, روایی, پایایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088504,
author = {فیروزآبادی, عباس and علی اصغر اصغرنژاد فرید and جعفر میرزایی and حسین شاره},
title = {هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگ},
journal = {روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران},
year = {2010},
volume = {15},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-4315},
pages = {334--342},
numpages = {8},
keywords = {مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه، روایی، پایایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگ
%A فیروزآبادی, عباس
%A علی اصغر اصغرنژاد فرید
%A جعفر میرزایی
%A حسین شاره
%J روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
%@ 1735-4315
%D 2010

[Download]