اعتیاد پژوهی, دوره (5), شماره (20), سال (2012-3) , صفحات (25-40)

عنوان : ( رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان )

نویسندگان: علی اکبر سلیمانیان , عباس فیروزآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های زمینه یابی و مقطعی– توصیفی بوده است. تعداد 400 آزمودنی شامل 200 مرد و 200 زن با روش نمونه گیری از نوع طبقه‌ای تصادفی از سه دانشگاه استان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برای اندازه گیری ساختار انگیزشی از پرسشنامه اهداف فردی و به منظور سنجش سلامت روان و همچنین نگرش به مواد مخدر به ترتیب از پرسشنامه‌های علائم مرضی 90 سوالی و پرسشنامه نگرش به مواد مخدر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه آزمودنی های دارای ساختار انگیزشی ناسازگارانه، در شدت کلی علائم مرضی و همه زیر مقیاس های پرسشنامه علائم مرضی 90 سوالی به طور معناداری دارای میانگین بیشتری نسبت به گروه آزمودنی های با ساختار انگیزشی سازگارانه بوده اند. همچنین در زمینه نگرش به مواد مخدر گروه آزمودنی های دارای ساختار انگیزشی ناسازگارانه به طور معنادار نگرش مثبت تری داشته و در هر سه زیر مقیاس نگرش نسبت به اثرات استفاده از مواد مخدر، نگرش نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر و نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر به طور معناداری میانگین بیشتری نسبت به گروه آزمودنی های با ساختار انگیزشی سازگارانه بوده اند. نتیجه گیری: بین ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, انگیزش, نگرش به مواد مخدر, اهداف فردی, سلامت روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088513,
author = {علی اکبر سلیمانیان and فیروزآبادی, عباس},
title = {رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان},
journal = {اعتیاد پژوهی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {20},
month = {March},
issn = {2008-4307},
pages = {25--40},
numpages = {15},
keywords = {انگیزش، نگرش به مواد مخدر، اهداف فردی، سلامت روان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان
%A علی اکبر سلیمانیان
%A فیروزآبادی, عباس
%J اعتیاد پژوهی
%@ 2008-4307
%D 2012

[Download]