اطلاع رسانی پزشکی نوین, دوره (7), شماره (3), سال (2021-12) , صفحات (31-39)

عنوان : ( ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی )

نویسندگان: مصطفی جهانگیر , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بیمارستانهای آموزشی به طور مداوم با تغییرات محیطی مواجه میشوند که آنها را ناگزیر از اجرای فرآیند مدیریت تغییر میکند. با این حال، وقوع ریسکهایی باعث عدم موفقیت این فرآیند میشود. هدف پژوهش، ارائه مدل ریسکهای مدیریت تغییردر بیمارستانهای آموزشی بود. روشها: این پژوهش کیفی با روش نظریه دادهبنیاد و با استفاده از مصاحبههای عمیق نیمهساختیافته با 14 نفر از مدیران و اعضای هیأتعلمی بیمارستانهای آموزشی که حداقل در یک برنامه مدیریت تغییر در بیمارستان مشارکت داشتهاند در سال 1398 انجام شد. در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد. تحلیل دادهها با روش کدگذاری حقیقی )شامل دو زیرمرحلۀ کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی( و کدگذاری نظریو با استفاده از نرمافزار MAXQDA انجام شد. نتایج: ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی شامل دسته ریسکهای برنامهریزی، اجرا و حفظ تغییرهستند. علل وقوع این ریسکها، متشکل از علل مرتبط با شناخت مسأله، برنامهریزی و مدیریت منابع انسانی است. پیامدهای ریسکها شامل سه دسته پیامدهای مرتبط با زمان، فرآیند و اهداف تغییر است. نهایتاً راهبردهای پاسخ به ریسکها، در سه دسته راهبردهای مربوط به برنامهریزی، اجرا و پایش تغییر تقسیمبندی میشوند. نتیجهگیری: نتایج این پژوهش به مدیران بیمارستانهای آموزشی کمک میکند تا پیش از آنکه ریسکها باعث شکست فرآیند مدیریت تغییر شوند، آنها را بشناسند و با راهبردهایی که به طور ریشهای علل وقوع ریسکها را مورد هدف قرار میدهند، با این ریسکها مواجهه مؤثری داشته باشند.

کلمات کلیدی

, مدیریت تغییر, ریسک, بیمارستانهای آموزشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088526,
author = {مصطفی جهانگیر and خوراکیان, علیرضا},
title = {ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی},
journal = {اطلاع رسانی پزشکی نوین},
year = {2021},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-6720},
pages = {31--39},
numpages = {8},
keywords = {مدیریت تغییر، ریسک، بیمارستانهای آموزشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی
%A مصطفی جهانگیر
%A خوراکیان, علیرضا
%J اطلاع رسانی پزشکی نوین
%@ 2476-6720
%D 2021

[Download]