پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (10), شماره (2), سال (2021-2) , صفحات (89-104)

عنوان : ( ارتباط هت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی نسی با خیانت: نقش میانی دلبستگی )

نویسندگان: حسین شارهء , ترلان توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سبک های دلبستگی در ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی جنسی با خیانت در زنان متأهل انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن متأهل دانشگا‌ه‌ها و زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهر مشهد در سال 1398، تشکیل می دادند که از این میان 311 نفر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس‌های خیانت زناشویی، جهت گیری مذهبی، خودکارآمدی جنسی زنان و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل برازش شده، نقش میانجی سبک‌های دلبستگی (ایمن و اجتنابی) را در رابطه میان جهت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی جنسی با خیانت مورد تأیید قرار داد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، توجه به تجارب اولیه فرد در خانواده اصلی، حائز اهمیت بسیاری است؛ از همین رو درمانگران و مشاوران خانواده می توانند با تکیه بر یافته های پژوهش حاضر، اقداماتی مؤثر در جهت پیشگیری و کاهش خیانت زوجین ارائه دهند.

کلمات کلیدی

, جهت گیری مذهبی, خودکارآمدی جنسی, دلبستگی, خیانت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088529,
author = {شارهء, حسین and ترلان توکلی},
title = {ارتباط هت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی نسی با خیانت: نقش میانی دلبستگی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2021},
volume = {10},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-6352},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {جهت گیری مذهبی، خودکارآمدی جنسی، دلبستگی، خیانت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط هت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی نسی با خیانت: نقش میانی دلبستگی
%A شارهء, حسین
%A ترلان توکلی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2021

[Download]