مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (6), شماره (4), سال (2021-12) , صفحات (9-35)

عنوان : ( تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی )

نویسندگان: صاحبه مسعودی , علی چشمی , سید محمدجواد رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از واسطه‌های مالی در حال گسترش هستند. اما وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی با ترغیب مدیران به انتخاب‌های پرخطر می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران را به خطر اندازد. نظارت مالی یکی از راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران است. در این مقاله، اثرات مؤلفه‌های نظارت مالی بر ریسک اعتباری 18 صندوق سهامی ایران طی دوره 1398-1389 بررسی می‌شود. به‌دلیل درجات متفاوت ریسک‌پذیری صندوق‌ها از الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد مؤلفه‌های سودآوری، کیفیت نقدینگی، کیفیت دارایی و حساسیت به مخاطرات بازار بر ریسک چندک‌های پایین و بالا تأثیر منفی و معنی‌داری داشته‌اند. همچنین تأثیر دو مؤلفه کیفیت مدیریت و حساسیت به مخاطرات بازار در چندک میانی نیز منفی و معنی‌دار بوده است. بنابراین نهاد ناظر باید تنظیم و اجرای قواعد نظارتی بر مبنای توانگری مالی با تأکید بر این مؤلفه‌ها را به‌ویژه در صندوق‌های چندک بالا پیگیری تا از منافع سرمایه‌گذاران محافظت کند.

کلمات کلیدی

, نظارت مالی, صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام, ریسک, رگرسیون چندک داده‌های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088545,
author = {مسعودی, صاحبه and چشمی, علی and رزمی, سید محمدجواد},
title = {تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی},
journal = {مدل سازی اقتصاد سنجی},
year = {2021},
volume = {6},
number = {4},
month = {December},
issn = {2345-654X},
pages = {9--35},
numpages = {26},
keywords = {نظارت مالی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام، ریسک، رگرسیون چندک داده‌های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی
%A مسعودی, صاحبه
%A چشمی, علی
%A رزمی, سید محمدجواد
%J مدل سازی اقتصاد سنجی
%@ 2345-654X
%D 2021

[Download]