دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2021-09-02

عنوان : ( ررسی تاثیر بهداشت محیط و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و میر نوزادان کشورهای  در حال توسعه منتخب )

نویسندگان: سجاد سرگلزایی قدیم , محمود هوشمند , سیدمهدی مصطفوی ترقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین سرمایههای یک جامعه برای رشد و شکوفایی را میتوان سرمایههای انسانی آن تلقی کرد. هر چه یک جامعه سرمایه انسانی با کیفیتتری داشته باشد، رشد و شکوفایی آن هم سریعتر میتواند اتفاق بیفتد. گروهی از این سرمایهها نوابغ جامعه هستند که میتوانند سرعت رشد را چندین برابر کنند. هر یک از نوزادانی که به دالیل متعدد، روزانه در جهان میمیرند، میتوانند همین انسانهای با کیفیت و نوابغی باشند که جامعه برای رشد خود به آن ها نیاز دارد؛ بنابراین، جان تک تک آن ها ارزشمند است. از جمله عواملی که میتواند سالمت نوزاد را به خطر بیاندازد، بهداشت محیطی است که در آن زندگی میکند. گاهی در یک محیط به دلیل عدم مدیریت صحیح و بعضی بیکفایتیها ممکن است آلودگی ایجاد شود که حکمرانی خوب در اصالح چنین وضعیتی میتواند موثر واقع شود؛ اما، گاهی علت آلودگی یک محیط عدم مدیریت صحیح نیست؛ بلکه، به دلیل شیوع یک بیماری خاص میتواند در آن محیط ایجاد شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بهداشت محیط و حکمرانی بر نرخ مرگ و میر نوزادان کشورهای در حال توسعه منتخب طی بازه 2011 تا 2017 به روش اثرات ثابت با خطاهای استاندارد (1998 (Kraay and Driscoll است. نتایج پژوهش بیان میکند که بهداشت محیط و حکمرانی خوب اثر منفی و معنیدار بر نرخ مرگ و میر نوزادان دارد. همچنین، شهرنشینی، مخارج بهداشت و برخورداری از خدمات آب آشامیدنی، به عنوان متغیر کنترلی، تاثیر منفی و معنیدار بر نرخ مرگ و میر نوزادان میگذارند.

کلمات کلیدی

, برخورداری از خدمات زهکشی, حکمرانی خوب, نرخ مرگ و میر نوزادان, پانل دیتا, کشورهای منتخب در حال توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088548,
author = {سرگلزایی قدیم, سجاد and هوشمند, محمود and مصطفوی ترقی, سیدمهدی},
title = {ررسی تاثیر بهداشت محیط و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و میر نوزادان کشورهای  در حال توسعه منتخب},
booktitle = {دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2021},
location = {اسلو, نروژ},
keywords = {برخورداری از خدمات زهکشی، حکمرانی خوب، نرخ مرگ و میر نوزادان، پانل دیتا، کشورهای منتخب در حال توسعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ررسی تاثیر بهداشت محیط و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و میر نوزادان کشورهای  در حال توسعه منتخب
%A سرگلزایی قدیم, سجاد
%A هوشمند, محمود
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%J دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2021

[Download]