پژوهش های قرآنی, دوره (26), شماره (99), سال (2021-8) , صفحات (20-50)

عنوان : ( تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریم )

نویسندگان: حسین جدی , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مسائل نوین قرآن‌شناختی که از سوی پاره‌ای از دگراندیشان مذهبی مطرح شده، انگاره تاریخ‌مندی آموزه‌های درون قرآنی است. باوجود ارتباط تنگاتنگ میان گفتمان جاودانگی قرآن و اثرپذیری آن از شرایط نزول، اما سازوکار التزام به ابعاد فراتاریخی‌ قرآن کریم، می‌تواند فصل نوینی را از مطالعات قرآنی فراروی قرآن‌پژوهان بگشاید. این مقاله، با به‌کارگیری رویکردی تبیینی-انتقادی، شبهات تاریخ‌مندی قرآن را اصولاً به دو ساحت «مفهوم‌شناختی» و «آیه‌شناختی» قابل ارجاع می‌داند. ازاین‌رو «مفاهیم قرآنی» نه‌تنها از ویژگی‌های ممتازی چون «قصدی‌بودن معنای واژگان نزد ماتن»، «نزاهت معنایی و جامعیت دلالی» و «هویت مستقل معنایی» در راستای ابعاد فراعصری برخوردارند، بلکه «آیه‌های قرآنی» نیز از رهگذر دو الگوی راهبردی قابل ارائه‌اند: الف) تعمیم‌گذاری مخاطبان قرآن در راستای ابعاد فراتاریخی آن، ب) خطاب‌های طولی دلالت‌های آیات قرآنی. التزام به مؤلفه‌های مزبور، نه‌تنها ابعاد و کارکرد نظارتی قرآن را در زمانه نزول بیش‌ازپیش می‌نماید، بلکه با سازوکاری که اساساً در بن‌مایه کاربست‌های آن به‌کار رفته، بر تمامی نیازهای کلان مخاطبان در سده‌های پسین نیز توسعه یافته است.

کلمات کلیدی

فراتاریخی بودن قرآن نزاهت معنایی جامعیت دلالی خطاب‌های طولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088559,
author = {جدی, حسین and نقی زاده, حسن and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریم},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2021},
volume = {26},
number = {99},
month = {August},
issn = {2251-9815},
pages = {20--50},
numpages = {30},
keywords = {فراتاریخی بودن قرآن نزاهت معنایی جامعیت دلالی خطاب‌های طولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریم
%A جدی, حسین
%A نقی زاده, حسن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2021

[Download]