رفتار حرکتی, سال (2018-8)

عنوان : ( تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار )

نویسندگان: حسن کردی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مشاهدة تأثیر هشت هفته مداخلة تمرینی قابلاجرا بر رشد مهارتهای جابهجایی و دستکاری،در ساعات درس تربیتبدنی مدارسو براساس رویکرد تکلیفمدار بود. این پژوهش روی30 کودک دختر و پسر هفت تانُه سالةدچار اختلال هماهنگی رشدی شهر تهران انجام شد. مطالعة حاضر بهشکل نیمهتجربی با طرح پیشآزمون- پسآزمون و با دو گروه مداخلةتکلیفمحور )15 نفر( و فعالیت معمول )15 نفر( در جریان کلاس تربیتبدنیاجرا شد. ابزارهای جمعآوری اطلاعات، پرسشنامة تشخیصی اختلال هماهنگی رشدی و آزمون مهارتهای حرکتی درشت- دو بودند. اطلاعات ازطریق آزمون تحلیل واریانس بینگروهی با اندازهگیریهای تکراری تجزیهوتحلیل شد. نتایج نشان داد کهتمرین در کلاس تربیتبدنی به روش تکلیفمدار بهصورت معناداری نسبت به تمرین به روش معمول، باعث افزایش عملکرد در خردهمقیاسهای دستکاری )P<0.05( بهجز مهارت ضربه به توپ با دست )F=2.226, P=0.147( و خردهمقیاسهای جابهجایی )P<0.01( بهجز مهارت لیلیکردن )F=2.869, P=0.101( میشود. همچنین، نتایج نشان داد که برای کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی، مداخلة تمرینی به روش تمرین اختصاصی مهارت و براساس رویکرد بومشناختی تکلیفمدار، بر تمرین بهشکل عمومی با تأکید بر تواناییهای عمومی ارجحیت دارد؛ بنابراین، توصیه میشود در برنامهریزی تمرینی این کودکان، معلمان تربیتبدنی به طراحی تکلیفمدار توجه کنند.

کلمات کلیدی

, مداخلة مدرسهمحور, اختلال هماهنگی رشد, رویکرد تکلیفمدار, مهارتهای درشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088565,
author = {کردی, حسن and سهرابی, مهدی and صابری کاخکی, علیرضا and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2018},
month = {August},
issn = {2538-273X},
keywords = {مداخلة مدرسهمحور، اختلال هماهنگی رشد، رویکرد تکلیفمدار، مهارتهای درشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار
%A کردی, حسن
%A سهرابی, مهدی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J رفتار حرکتی
%@ 2538-273X
%D 2018

[Download]