رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, سال (2018-7)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته )

نویسندگان: محمدحسین قهرمانی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , محمدعلی بشارت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارکردهای توجهی نقش مهمی در تعامل فرد باا میا د ددردا د اا کارکردهاا در بررای ارد د می ای تیا تا ر و ژگی های تکانش گری قردر می گ رند و دز د ا طر ق میتودند عامل تع اکنندهدی در عملکارد و اادگ ری دفاردد با ادا هدف دصلی تیق ق حاضر بررسی ت ر س وح مختلف تکانش گری بر ادگ ری مهارت های ورز ی در میا د هاای بااز و بسته بودا رک کنندگان 48 پسر 10 تا 12 ساله در چهار گروه تکانش گری پا ا، تکانش گری متوساد، تکاانشگاری بالا و گروه کنترل بودندا پ ش و پس دز هش هفته برنامۀ تمر نی مهارت های پا اۀ بساکتلال، آزماون اوت بساکتلال هر سون بردی درز ابی عملکرد و ادگ ری در می دهای باز و بسته طی مردحل پ شآزمون، پسآزمون، ادددری و دنتقاال به عمل آمدا نتا ج تیق ق تفاوت های معنا ددری رد ب ا گروههای تیق ق در کارکردهای تاوجهی نشاان ددد P=0/0001(ا نتا ج مردحل پس آزمون و ادددری در مورد می د باز نشان ددد که همردستا با دفزد ش س وح تکانشگاری دفاردد، برتاری چشمگ ری در فرد ندهای ادگ ری در د ا می د مشاهده مای اود P=0/003(ا درحاالی کاه در ماورد میا د بساته، عملکرد بهتر همردستا با کاهش س وح تکانش گری مشاهده د P=0/001(ا تفاوت های مشاهده اده با ا گاروه هاا در مرحلۀ دنتقال - که بهصورت رقابتی برگزدر د- دز نظر آماری معناددر نلود P=0/09(ا د ا دحتمال وجود ددرد که سا وح مختلف تکانش گری نقشی تسه ل کننده و تضع ف کننده در ادگ ری مهارت های ورز ی با توجاه باه میا د هاای دجارد مانند می دهای باز و بسته ددردا

کلمات کلیدی

, تکانشگری, وت بسکتلال, کارکرد توجهی, می د باز, می د بسته, مهارت ورز ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088568,
author = {قهرمانی, محمدحسین and سهرابی, مهدی and صابری کاخکی, علیرضا and محمدعلی بشارت},
title = {تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی},
year = {2018},
month = {July},
issn = {2008-9333},
keywords = {تکانشگری، وت بسکتلال، کارکرد توجهی، می د باز، می د بسته، مهارت ورز ی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته
%A قهرمانی, محمدحسین
%A سهرابی, مهدی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A محمدعلی بشارت
%J رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2018

[Download]