هیدرولیک, دوره (16), شماره (3), سال (2021-11) , صفحات (55-67)

عنوان : ( تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه( )

نویسندگان: بهناز کمالی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , راضیه فرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تابآوری شبکههای فاضالب شهری در مقابل تهدیدها همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی در طراحی و بررسی عملکرد این زیرساخت مطرح است. ناکارآمدی در این شبکهها میتواند خسارات جبرانناپذیری در بخشهای اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و سالمتی به همراه داشته باشد. اما از آنجاییکه بخشی از این تهدیدها ماهیتی نامشخص و یا تاثیراتی غیرقابل پیشبینی دارند، روش تحلیل تابآوری جامع میتواند معیار خوبی برای ارزیابی این شبکهها باشد. اما مهمترین چالش در پیادهسازی این روش، پیچیدگی زمانی باالی آن در شبکههای شهری به دلیل باال بودن تعداد لولهها است. در این پژوهش، یک روش انتخاب سناریو مبتنی بر گردونه شانس و تصمیمگیری چندمعیاره جهت تخمین نتایج تحلیل تابآوری جامع در شبکههای فاضالب شهری بدون نیاز به شبیهسازی تمام سناریوهای ممکن، ارائه شده است. نتایج شبیهسازیها در شبکه مورد مطالعه نشان میدهد که مقادیر کمینه، میانگین و بیشینه تابع تابآوری جامع در سطوح شکست با استفاده از روش پیشنهادی، به ترتیب با مقادیر جذر میانگین مربعات خطای 033/0 ،022/0 و 002/0 تخمین زده شده است. همچنین، روش پیشنهادی توانسته است عملکرد مناسبتری نسبت به روش انتخاب تصادفی در پیشبینی سناریوهای تشکیلدهنده نقاط اکسترمم تابع تابآوری جامع داشته باشد

کلمات کلیدی

, شبکه واقعی فاضالب, روش کاهش سناریو, گردونه شانس, تصمیمگیری چندمعیاره, سناریوهای استراتژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088577,
author = {کمالی, بهناز and ضیائی, علی نقی and بهشتی, علی اصغر and راضیه فرمانی},
title = {تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه(},
journal = {هیدرولیک},
year = {2021},
volume = {16},
number = {3},
month = {November},
issn = {2345-4237},
pages = {55--67},
numpages = {12},
keywords = {شبکه واقعی فاضالب، روش کاهش سناریو، گردونه شانس، تصمیمگیری چندمعیاره، سناریوهای استراتژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه(
%A کمالی, بهناز
%A ضیائی, علی نقی
%A بهشتی, علی اصغر
%A راضیه فرمانی
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2021

[Download]