جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (7), شماره (2), سال (2021-2) , صفحات (1-21)

عنوان : ( سنش عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر سردشت) )

نویسندگان: ساجد بهرامی جاف , محسن جان پرور , سیده محبوبه شهبازی مران , دریا مازندرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای شهرها و مناطق مرزی مبادلات اقتصادی از مهم­ترین روش ­های ایجاد تحول در کارکرد، کالبد، اشتغال و به‌تبع آن ایجاد امنیت پایدار است. بنا به تعریف، پایداری اقتصادی عبارت است از ایجاد درآمد و ثبات آن برای افراد جامعه بدون کاهش و زوال سرمایه ­ها و ذخایر. این پژوهش به‌منظور سنجش میزان پایداری اقتصادی شهر مرزی سردشت و مؤلفه‌های مؤثر بر آن انجام‌شده است. باهدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده فرمول تعیین حجم کوکران حجم نمونه 383 نفر به دست آمد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل نتایج پرسش‌نامه از نرم­افزار SPSS و آزمون­ های آماری (تی تک نمونه­ای، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی ساده) استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شهر سردشت از پایداری اقتصادی ضعیفی برخوردار است به‌طوری‌که میزان پایداری این شهر 8/2 ارزیابی‌شده که از میزان میانه نظری پایین­تر به دست آمد، نتایج آزمون همبستگی نشان از همبستگی قوی بین متغیرهای مقیاس و کارآفرینی با 894/0 در سطح معنی­ داری 05/0 بوده است، نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان از تأثیر زیاد مؤلفه کارآفرینی بر پایداری اقتصادی در شهر سردشت داشته است.

کلمات کلیدی

اقتصاد شهری پایداری اقتصادی سردشت شهرهای مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088579,
author = {بهرامی جاف, ساجد and جان پرور, محسن and شهبازی مران, سیده محبوبه and مازندرانی, دریا},
title = {سنش عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر سردشت)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2021},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2538-3531},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {اقتصاد شهری پایداری اقتصادی سردشت شهرهای مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنش عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر سردشت)
%A بهرامی جاف, ساجد
%A جان پرور, محسن
%A شهبازی مران, سیده محبوبه
%A مازندرانی, دریا
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2021

[Download]