تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, سال (2021-6)

عنوان : ( سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: حنانه اقاصفری , علی رضا کرباسی , میلاد امینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید پایدار مواد غذایی ارگانیک مستلزم توجه به طرف تقاضا و مؤلفه های پیش برنده تمایل به خرید مواد غذایی ارگانیک است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا مهم ترین مؤلفه های پیش برنده قصد خرید مواد غذایی ارگانیک را با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده و الگوسازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. داده های این پژوهش با جمع آوری 160 پرسشنامه از مصرف کنندگان شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در سال 1398 به دست آمده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نگرش های رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، نگرانی زیست محیطی و آگاهی از سلامتی به ترتیب به میزان 26/0، 19/0، 22/0 و 18/0 بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، متغیرهای نگرانی زیست محیطی و آگاهی از سلامتی به طور غیرمستقیم نیز از طریق اثرگذاری بر نگرش های رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و کیفیت درک شده محصول بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که اطلاع رسانی در زمینه موضوعات مرتبط با سلامت فردی و ایمنی مواد غذایی و نیز پیامدهای تخریب محیط زیست صورت گیرد.

کلمات کلیدی

قصد خرید مدل سازی معادلات ساختاری مواد غذایی ارگانیک نظریه رفتار برنامه ریزی شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088581,
author = {اقاصفری, حنانه and کرباسی, علی رضا and امینی زاده, میلاد},
title = {سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2021},
month = {June},
issn = {2008-4838},
keywords = {قصد خرید مدل سازی معادلات ساختاری مواد غذایی ارگانیک نظریه رفتار برنامه ریزی شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A اقاصفری, حنانه
%A کرباسی, علی رضا
%A امینی زاده, میلاد
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2021

[Download]