ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2021-11-18

عنوان : ( تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف فرآوردههای نفتی در استانهای ایران )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در استانهای ایران میباشد. در این راستا از روش دادههای تابلویی و دادههای فصلی دوره زمانی 1398 - 1392 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری بر مصرف بنزین، نفت گاز استانهای کشور داشته است و کشش مصرف بنزین، نفت گاز استانهای کشور نسبت به رشد اقتصادی 33 / 0 بوده است. همچنین نتایج نشان میدهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استانها تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف بنزین، نفت گاز داشتهاند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، رشد اقتصادی میتواند منجر به افزایش مصرف فرآوردههای نفتی در استانهای ایران شود

کلمات کلیدی

, مصرف فرآوردههای نفتی, دادههای تابلویی, رشد اقتصادی, استانهای ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088585,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and قائد, ابراهیم},
title = {تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف فرآوردههای نفتی در استانهای ایران},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مصرف فرآوردههای نفتی، دادههای تابلویی، رشد اقتصادی، استانهای ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف فرآوردههای نفتی در استانهای ایران
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A قائد, ابراهیم
%J ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2021

[Download]