تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (52), شماره (5), سال (2021-7) , صفحات (1337-1350)

عنوان : ( بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی )

نویسندگان: مرضیه دلیر , علی نقی ضیائی , ندا شیخ رضازاده نیکو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضچه رسوبگیر گردابی، سازهای کارآ برای جداسازی رسوبات در کانالهای آبیاری و تصفیهخانههای آب و فاضالب میباشد. در این مطالعه، آزمایشهایی در یک مدل آزمایشگاهی حوضچه، جهت بررسی توأم راندمان تلهاندازی و رسوبگیری و کسر حجمی، در آزمایشگاه هیدرولیک گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی انجام شد. تاثیر دبی ورودی، قطر روزنه مرکزی، قطر ذرات، ارتفاع آستانه خروجی و ارتفاع سرریز انتهای کانال خروجی بر راندمان تلهاندازی و رسوبگیری حوضچه گردابی با استفاده از روش تاگوچی و روش سطح پاسخ بررسی شد. نتایج نشان داد که در محدوده پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش، برای راندمان تلهاندازی، دبی ورودی موثرترین )40 )%و قطر روزنه کمتاثیرترین )4/0 )%پارامتر و برای راندمان رسوبگیری، قطر ذرات موثرترین )43 )%و ارتفاع سرریز انتهای کانال خروجی کمتاثیرترین )90/6 )%پارامتر است. شرایط آزمایش با راندمان تلهاندازی 48/75 ،%راندمان رسوبگیری 74/67 %و مقدار کم رسوب تهنشین شده درکف، به دلیل کاهش چشمگیر اتالف آب )46/8 ،)%حالت بهینه تعیین شد. بنابراین در محدوده آزمایشهای این پژوهش، حوضچه با دبی 22لیتربرثانیه، قطر ذرات 36/0 میلیمتر، قطر روزنه 07/0 متر، ارتفاع آستانه خروجی 05/0 متر و ارتفاع سرریز 03/0 متر دارای عملکرد بهینه میباشد. در نهایت روابط چندجملهای مرتبه 2 و با دقت باال، برای محاسبه راندمان تلهاندازی و رسوبگیری و کسر حجمی ارائه شد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع آستانه خروجی, دبی ورودی, قطر روزنه مرکزی, قطر ذرات, مدل آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088594,
author = {دلیر, مرضیه and ضیائی, علی نقی and شیخ رضازاده نیکو, ندا},
title = {بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2021},
volume = {52},
number = {5},
month = {July},
issn = {2008-479X},
pages = {1337--1350},
numpages = {13},
keywords = {ارتفاع آستانه خروجی، دبی ورودی، قطر روزنه مرکزی، قطر ذرات، مدل آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی
%A دلیر, مرضیه
%A ضیائی, علی نقی
%A شیخ رضازاده نیکو, ندا
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2021

[Download]