نقد ادبی, دوره (6), شماره (24), سال (2014-1) , صفحات (31-62)

عنوان : ( بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب» )

نویسندگان: سرورسا رفیعزاده , مریم صالحی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نامه‬های حکومتی و آثار مرتبط با آن (کتاب های انشا و ترسل) ، از مهم‬ترین منابع و اسناد تاریخی هستند. دقت مؤلفان و دبیران در بازنمایی جایگاه و تعریف روابط میان کارگزاران اجتماعی (مردم و دستگاه حاکم) این متون را تابعی از نظام معنایی و فرهنگی زمان خود ساخته است. این متون آگاهانه گونه‬ای از «مواجهه‬ی نابرابر» را بازنمایی می‬کنند و از این روی برای مطالعه‬ی عناصر بازنمایی قدرت در گفتمان بسیار مناسب‬اند. در این پژوهش دستورالکاتب فی تعیین المراتب بر اساس چهار مؤلفه‬ی گفتمان‬مدار نام‬دهی، ساختار گذرایی، کاربرد الگوهای مختلف جمله و وجهیت به منظور تبیین چگونگی بازنمایی مناسبات قدرت، بررسی شده است. نتایج نشان می‬دهد که مؤلفه‬های یاد شده در گفتمان دستورالکاتب نقشی کارآمد دارد، و نویسنده در بازنمایی مناسبات قدرت عملکردی دوسویه داشته است و شرع و دین به عنوان منابع قدرت پشتوانه‬ی این گفتمان دوسویه بوده و در عین حال باعث هژمونی‬گرایی در متن شده است.

کلمات کلیدی

, زبان دبیری, دستورالکاتب فی تعیین المراتب, مناسبات قدرت, تحلیل گفتمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088615,
author = {رفیعزاده, سرورسا and صالحی نیا, مریم},
title = {بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب»},
journal = {نقد ادبی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {24},
month = {January},
issn = {2008-0360},
pages = {31--62},
numpages = {31},
keywords = {زبان دبیری، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، مناسبات قدرت، تحلیل گفتمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب»
%A رفیعزاده, سرورسا
%A صالحی نیا, مریم
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2014

[Download]