دومین هماش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران , 2021-11-17

عنوان : ( ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز )

نویسندگان: بیژن حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین انرژی، یکی از چالش های کنونی در جهان است. زیست توده یک منبع تجدیدپذیر بزرگ در جهان است که مقدار انرژی بیشتر، اثرات زیست محیطی و نیاز به هزینه کمتر از جمله برتری های آن در مقابل دیگر روش های تولید انرژی تجدید پذیر است. هدف از اجرای این تحقیق، ارزیابی بیوچار به عنوان بستر و مواد پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن (H2S) از جریان بیوگاز می باشد. برای این منظور، سه تیمار رطوبت شامل 90، 70 و 30 درصد، زمان ماند بستر خالی شامل60، 40 و 20 ثانیه و بیوگاز با غلظت H2S ورودی به بیوفیلتر در دو سطح 180 و 97 ppm اعمال شدند. نتایج نشان داد که تمام متغیرها در سطح احتمال 99 درصد تأثیر معناداری روی بازده حذف H2S دارند و بیوچار خشک تر در رطوبت 30 درصد و EBRT، 60 ثانیه و H2S با غلظت 180ppm بهترین بازده حذف H2S را داشتند. به علاوه، بیوچار تغییری در غلظت متان به عنوان هدف اصلی تولید بیوگاز، ایجاد نکرد.

کلمات کلیدی

, بایوفیلتر, سولفید هیدروژن, بیوچار, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088632,
author = {حجازی, بیژن},
title = {ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز},
booktitle = {دومین هماش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران},
year = {2021},
location = {خوزستان, ايران},
keywords = {بایوفیلتر، سولفید هیدروژن، بیوچار، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز
%A حجازی, بیژن
%J دومین هماش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران
%D 2021

[Download]