سد و نیروگاه برق آبی, دوره (7), شماره (26), سال (2020-12) , صفحات (58-80)

عنوان : ( تهیه نقشه های پهنه بندی آب بند با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: سد سررود )

نویسندگان: حمید قالیباف محمدابادی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088646,
author = {قالیباف محمدابادی, حمید and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {تهیه نقشه های پهنه بندی آب بند با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: سد سررود},
journal = {سد و نیروگاه برق آبی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {26},
month = {December},
issn = {2322-5882},
pages = {58--80},
numpages = {22},
keywords = {سررود، پارامترهای ژئوتکنیکی، تزریق، پهنه بندی پرده اب بند، مدل سلسله مراتبی AHP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه های پهنه بندی آب بند با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: سد سررود
%A قالیباف محمدابادی, حمید
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J سد و نیروگاه برق آبی
%@ 2322-5882
%D 2020

[Download]