ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ, دوره (7), شماره (29), سال (2021-5) , صفحات (117-128)

عنوان : ( خوش فاصله-متوازن روی گراف مکعب فولدد )

نویسندگان: سیده مریم حسینی پور , فریدون رهبرنیا , مهدی علاییان , احمد عرفانیان مشیری نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

A nontrivial graph is called nicely distance-balanced (nicely edge distance-balanced), whenever there exist positive integers γ_V (γ_E), such that for any adjacent vertices u and v in V(Γ), there are exactly γ_V vertices in V(Γ) (γ_E edges in E(Γ) that are closer to u than v, and exactly γ_V vertices in V(Γ) (γ_E edges in E(Γ)) that are closer to v than u. In this paper, we will prove that hyper cube Q_n and the folded cube F_n are nicely distance-balanced and Q_n is also nicely edge distance-balanced. A nontrivial graph is called nicely distance-balanced (nicely edge distance-balanced), whenever there exist positive integers γ_V (γ_E), such that for any adjacent vertices u and v in V(Γ), there are exactly γ_V vertices in V(Γ) (γ_E edges in E(Γ) that are closer to u than v, and exactly γ_V vertices in V(Γ) (γ_E edges in E(Γ)) that are closer to v than u. In this paper, we will prove that hyper cube Q_n and the folded cube F_n are nicely distance-balanced and Q_n is also nicely edge distance-balanced.

کلمات کلیدی

, nicely distance, balanced nicely edge distance, balanced hamming graph hyper cube folded cube
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088656,
author = {حسینی پور, سیده مریم and رهبرنیا, فریدون and مهدی علاییان and عرفانیان مشیری نژاد, احمد},
title = {خوش فاصله-متوازن روی گراف مکعب فولدد},
journal = {ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ},
year = {2021},
volume = {7},
number = {29},
month = {May},
issn = {2588-588x},
pages = {117--128},
numpages = {11},
keywords = {nicely distance-balanced nicely edge distance-balanced hamming graph hyper cube folded cube},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوش فاصله-متوازن روی گراف مکعب فولدد
%A حسینی پور, سیده مریم
%A رهبرنیا, فریدون
%A مهدی علاییان
%A عرفانیان مشیری نژاد, احمد
%J ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ
%@ 2588-588x
%D 2021

[Download]