نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2022-02-08

عنوان : ( مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , محسن زارعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بیژن حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین انرژی، یکی از چالش های کنونی در جهان است. زیست توده یک منبع تجدیدپذیر بزرگ در جهان است که مقدار انرژی بیشتر، اثرات زیست محیطی و نیاز به هزینه کمتر از جمله برتری های آن در مقابل دیگر روش های تولید انرژی تجدید پذیر است. مقادیر ناچیز سولفید هیدروژن در بیوگاز خورنده بوده و به تأسیسات آسیب زیادی می رساند. هدف از اجرای این تحقیق، ارزیابی بیوچار به عنوان بستر در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز و مدل سازی جهت پیش بینی بازده حذف می باشد. برای این منظور، سه تیمار رطوب شامل 90، 70 و 30 درصد ، زمان ماند بستر خالی شامل 60، 40 و 20 ثانیه و بیوگاز با غلظت سولفید هیدروژن در دو سطح 180 و 97 ppm اعمال شدند. نتایج نشان داد که تمام متغیرها در سطح احتمال 99 درصد تأثیر معناداری روی بازده حذف دارند و بیوچار در رطوبت 30 درصد و زمان ماند بستر خالی 60 ثانیه و بیوگاز با غلظت سولفید هیدروژن 180 ppm بهترین بازده حذف H2S را دا شتند. از روش ماشین بردار پشتیبان برای مدل سازی بازده حذف استفاده شد. نتایج مدل SVM نیز نشان داد که ضریب تبیین آن در هر سه فاز آموزش، آزمون و کل برابر0.99 شد.

کلمات کلیدی

, سولفید هیدروژن, بیوفیلتر, مدلسازی, ماشین بردار پشتیبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088664,
author = {بیاتی, محمدرضا and زارعی, محسن and ابراهیمی نیک, محمدعلی and روحانی, عباس and حجازی, بیژن},
title = {مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان},
booktitle = {نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2022},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سولفید هیدروژن، بیوفیلتر، مدلسازی، ماشین بردار پشتیبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
%A بیاتی, محمدرضا
%A زارعی, محسن
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A روحانی, عباس
%A حجازی, بیژن
%J نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2022

[Download]