سیاست‌های راهبردی و کلان, Volume (9), Year (2022-1) , Pages (160-184)

Title : ( بررسی ارتباط همزمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی )

Authors: hossein amiri , Vahid Arshadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می‌کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه‌های 5 ساله‌ی کشور هدف‌گذاری کرده‌اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه‌گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله‌ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه‌های شتاب‌دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت‌ها و افزایش انواع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه‌گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می‌تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص تاب‌آوری در اقتصاد ایران طی سال‌های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب‌آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب‌آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

Keywords

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی معادلات همزمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088716,
author = {حسین امیری and Arshadi, Vahid},
title = {بررسی ارتباط همزمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2022},
volume = {9},
month = {January},
issn = {2345-2544},
pages = {160--184},
numpages = {24},
keywords = {سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی معادلات همزمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط همزمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی
%A حسین امیری
%A Arshadi, Vahid
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ 2345-2544
%D 2022

[Download]