Iranian Journal of Management Studies, سال (2021-5)

عنوان : ( Modeling the Institutional Factors Affecting the Exploitation of Entrepreneurial Opportunities in the Sports Tourism Industry, using an Interpretive-Structural Approach )

نویسندگان: رضا حیدری , محمد کشتی دار , امین دهقان قهقری , مهدی اصفهانی , پریک مارکو , فرزانه اویسی ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر مدلسازی عوامل نهادی موثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی در ایران بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت تحلیلی‌ می‌باشد و از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش ساختاری تفسیری انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه‌ بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران حوزه گردشگری ورزشی و کارآفرینی ورزشی بود که از این تعداد، 35 نفر به شیوه هدفمند در هر بخش از پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش 74 شاخص در زیر مجموعه 11 عامل نهادی و در 5 سطح قرار گرفتند؛ سیاست‌های دولت و حمایت بخش دولتی به عنوان عوامل سطح پنجم مدل که به عنوان سنگ زیربنایی مدل عمل می‌کنند، شناسایی شدند. با توجه به نتایج می‌توان پیشنهاد کرد که برای رشد صنعت گردشگری ورزشی در کشورهای درحال توسعه مثل ایران باید عوامل زیادی با همگرایی بیشتری دررشد این صنعت دخیل باشند. درهمینراستا، وجود محیط قانونی، هنجاری، حمایتی و آموزشی مناسب بر توان و تمایل عاملان بازار برای شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی این صنعت نوظهور درکشورها تأثیر خواهدداشت.

کلمات کلیدی

عوامل آمورزشی و حمایتی کارآفرینی عوامل قانونی عوامل هنجاری و فرهنگی گردشگری ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088762,
author = {حیدری, رضا and کشتی دار, محمد and امین دهقان قهقری and مهدی اصفهانی and پریک مارکو and اویسی ثانی, فرزانه},
title = {Modeling the Institutional Factors Affecting the Exploitation of Entrepreneurial Opportunities in the Sports Tourism Industry, using an Interpretive-Structural Approach},
journal = {Iranian Journal of Management Studies},
year = {2021},
month = {May},
issn = {2008-7055},
keywords = {عوامل آمورزشی و حمایتی کارآفرینی عوامل قانونی عوامل هنجاری و فرهنگی گردشگری ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Modeling the Institutional Factors Affecting the Exploitation of Entrepreneurial Opportunities in the Sports Tourism Industry, using an Interpretive-Structural Approach
%A حیدری, رضا
%A کشتی دار, محمد
%A امین دهقان قهقری
%A مهدی اصفهانی
%A پریک مارکو
%A اویسی ثانی, فرزانه
%J Iranian Journal of Management Studies
%@ 2008-7055
%D 2021

[Download]