سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران , 2017-05-02

عنوان : ( مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار )

نویسندگان: محسن رضایی , محمد کشتی دار , رضا سهیلی , محمدعلی صاحبکاران , مهدی سلیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تابآوری و سبکهای مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه تهران انجام شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 144 نفر ) 27 ورزشکار و 27 غیر ورزشکار( در دو گروه به صورت همتاسازی شده با روش نمونهگیری در دسترس از دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1394 95 انتخاب شدند و پس از ارائه پرسشنامههای - استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون، 7003 و سبک های مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر، 1990 به ترتیب با نمره های آلفای کرونباخ دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافتهها نشان دادند که بین نمرات تاب آوری در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین، بین سبک های مقابله ای مساله مدار و هیجانمدار در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. لذا ورزش می تواند بر سبک رفتار و در نهایت سبک زندگی اثرات مطلوب بگذارد.

کلمات کلیدی

, تاب آوری, سبک های مقابله باتنیدگی, دانشجویان, ورزشکار و غیر ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088807,
author = {محسن رضایی and کشتی دار, محمد and سهیلی, رضا and صاحبکاران, محمدعلی and سلیمی, مهدی},
title = {مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاب آوری، سبک های مقابله باتنیدگی،دانشجویان، ورزشکار و غیر ورزشکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار
%A محسن رضایی
%A کشتی دار, محمد
%A سهیلی, رضا
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A سلیمی, مهدی
%J سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
%D 2017

[Download]