بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (13), شماره (4), سال (2021-12) , صفحات (19-34)

عنوان : ( پیش بینی اپی توپ های انتی ژن های omp25 و BLS باکتری بروسلا و برهمکنش آن‌ها با مولکولهای MHC در گوسفند به روش بیوانفورماتیکی )

نویسندگان: هاشم هنرحدادان , مجتبی طهمورث پور , محمدهادی سخاوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بیماری بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام بوده که در سال های اخیر خسارت های زیادی را به صنعت دامپروری وارد کرده است. یکی از راه­های پیشگیری این بیماری تهیه واکسن است. برای تولید یک واکسن نوترکیب موفق عواملی از جمله، انتخاب یک آنتی ژن مناسب از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. بدین منظور، اخیرا در تحقیقات بالینی ، زیست پزشکی و تولید واکسن های نوترکیب از اپی توپ ها در به طور گسترده ای استفاده می شود. پروتئین های سطحی این باکتری از جمله پروتئین های BLS و OMP25، دارای ویژگی های آنتی ژنیک بوده و نقش مهمی در ایجاد این بیماری بازی میکنند. با توجه به عدم وجود واکسن های موثر، امروزه نیاز به تولید واکسن های جدید و کارآمد بیش از پیش احساس می شود. هدف از این مطالعه، پیش بینی بیوانفورماتیکی اپی توپ های ژن های BLS و Omp25 باکتری بروسلا به منظور معرفی کاندید مناسب برای تولید واکسن بود. مواد و روش‌ها: بدین منظور، جهت پیش بینی اپی توپ ها، از سرور های SYFFPEITHI، PROPRED و IEDB استفاده شد. سپس ساختار سه بعدی به دست آمد. ، سپس مدلسازی اپی توپ های پیش بینی شده با استفاده از سرور Pepfold 3 انجام شد. به منظور بررسی پایداری ساختارهای پیش بینی شده و اطمینان از صحت ساختار سوم پپیتیدها، شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار GROMACS ورژن 2019 و در مدت زمان 10 نانوثانیه انجام شد. به منظور بررسی پایداری کمپلکس ها، بر اساس نتایج به دست آمده از داکینگ مولکولی، کمپلکس های با مقادیر منفی تر انرژی آزاد اتصال، جهت انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی انتخاب شدند. در نهایت نتایج به دست آمده، در شرایط دینامیکی در نرم افزار گرومکس مورد بررسی قرار گرفت. بررسی استاتیک برهمکنش بین اپی توپ ها با مولکول های MHC II و MHC I گوسفندی به کمک نرم افزار Autodock vina انجام شد. نتایج: از بین نتایج به دست آمده از سرورهای مختلف، اپی تـوپ هـایی انتخـاب شده اند کـه در بین نتایج همـه سـرورها مشـترک و دارای بهترین پارامترها بودند. در نهایت، 8 پپتید کـه عـددهای بهتـری داشتند به عنوان اپی توپ های پیشنهادی در نظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده از دینامیک مولکولی نشان داد که مقادیر rmsd برای اینترلوکین و اینترلوکین متصل به پلی اپی توپ در دو حالت تفاوت زیادی نداشته، لذا این نتایج بیانگر این موضوع است که فعالیت اینترلوکین متصل به پلی اپی توپ تغییر نمی یابد. مقادیر rmsf هم نشانگر پایداری یکسان در هر دو پروتئین می باشد. در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط دینامیکی، 4 اپی توپ پیش بینی شده، دارای قدرت اتصال بالا به گیرنده های MHC کلاس 1 و 2 می باشند. نتیجه‌گیری: علاوه بر این نتایج داکینگ و دینامیک مولکولی نشان داد که پلی اپی توپ پیش بینی شده در این مطالعه، می تواند به عنوان یک پلی اپی توپ کاندید در طراحی واکسن نوترکیب بر علیه بیماری بروسلوز مورد استفاده قرار گیرد. هرچند که برای تایید این نتایج، نیاز به انجام مطالعات تکمیلی و آزمایشگاهی می باشد.

کلمات کلیدی

بروسلوز واکسن نوترکیب دینامیک مولکولی اپی‌توپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088810,
author = {هنرحدادان, هاشم and طهمورث پور, مجتبی and سخاوتی, محمدهادی},
title = {پیش بینی اپی توپ های انتی ژن های omp25 و BLS باکتری بروسلا و برهمکنش آن‌ها با مولکولهای MHC در گوسفند به روش بیوانفورماتیکی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {4},
month = {December},
issn = {2228-6500},
pages = {19--34},
numpages = {15},
keywords = {بروسلوز واکسن نوترکیب دینامیک مولکولی اپی‌توپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی اپی توپ های انتی ژن های omp25 و BLS باکتری بروسلا و برهمکنش آن‌ها با مولکولهای MHC در گوسفند به روش بیوانفورماتیکی
%A هنرحدادان, هاشم
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سخاوتی, محمدهادی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2021

[Download]