پژوهشنامه مدیریت اجرایی, دوره (13), شماره (25), سال (2021-12) , صفحات (97-113)

عنوان : ( طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران )

نویسندگان: حمیرا شجاعی , دکتر میرحسن سید عامری , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال بوده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی و کمی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی و اقتصاد، ورزشکاران، مربیان، مدیران و کارشناسان مطلع با موضوع ارزش‌گذاری اقتصادی بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، ۳۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران تنظیم گردید. به منظور تحلیل داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از نرم-افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج یافته‌ها نشان داد؛ بیشترین ضریب تاثیر در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران به ترتیب سرمایه تجاری و روابط عمومی، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و موقعیتی، سرمایه معنوی و ارزشی و سرمایه ارتباطی بوده است. بنابراین می‌توان گفت در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران شاخص‌هایی همچون رسیدگی به انتقادات هواداران در سرمایه تجاری و روابط عمومی، داشتن برنامه ارزیابی منسجم و کارآمد در باشگاه در سرمایه ساختاری و عضویت یکی از اعضای باشگاه در فدراسیون و سازمان‌های بین‌المللی مختلف در سرمایه انسانی و موقعیتی بیشترین ارزش را در بین سایر شاخص‌های مؤلفه‌های دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران‌ داشتند.

کلمات کلیدی

ارزش ویژه برند دارایی های نامشهود ارزشگذاری اقتصادی باشگاه های فوتسال لیگ برتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088817,
author = {حمیرا شجاعی and دکتر میرحسن سید عامری and طالب پور, مهدی},
title = {طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران},
journal = {پژوهشنامه مدیریت اجرایی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {25},
month = {December},
issn = {2008-6237},
pages = {97--113},
numpages = {16},
keywords = {ارزش ویژه برند دارایی های نامشهود ارزشگذاری اقتصادی باشگاه های فوتسال لیگ برتر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران
%A حمیرا شجاعی
%A دکتر میرحسن سید عامری
%A طالب پور, مهدی
%J پژوهشنامه مدیریت اجرایی
%@ 2008-6237
%D 2021

[Download]