مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (11), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (177-190)

عنوان : ( قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بار )

نویسندگان: مصطفی رزمخواه , بهاره خطیب آستانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت اعتماد یک F سیستم k از n که کل بار سیستم بر روی مولفه‌های در حال کار تسهیم می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. عملکرد سیستم بر اساس میزان فرسایش مولفه‌ها اندازه‌گیری و بر همین اساس طول عمر سیستم تعیین می‌گردد. فرض می‌شود که فرسایش مولفه‌های در حال کار پس از هر شکست از یک فرآیند گاما پیروی می‌کند و تاثیر تسهیم بار بر اساس یک تابع توانی بر روی پارامتر شکل فرایند گاما مدل‌بندی می‌شود. مساله برآورد پارامتر تسهیم بار نیز بر اساس فرسایش‌های اندازه‌گیری‌شده در زمان‌های بازرسی از پیش تعیین‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیچیدگی فرمول‌های بدست آمده، از روش‌های عددی و شبیه‌سازی برای محاسبه قابلیت اعتماد و بررسی دقت برآوردگر پیشنهادی استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی

, تسهیم بار, سیستم منسجم, فرآیند گاما, فرسایش, مدل قانون توان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088819,
author = {رزمخواه, مصطفی and بهاره خطیب آستانه},
title = {قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بار},
journal = {مهندسی و مدیریت کیفیت},
year = {2021},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1305},
pages = {177--190},
numpages = {13},
keywords = {تسهیم بار، سیستم منسجم، فرآیند گاما، فرسایش، مدل قانون توان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بار
%A رزمخواه, مصطفی
%A بهاره خطیب آستانه
%J مهندسی و مدیریت کیفیت
%@ 2322-1305
%D 2021

[Download]