مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (13), شماره (66), سال (2020-1)

عنوان : ( طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی )

نویسندگان: کامبیز عبدی , مهدی طالب پور , محمدجواد رنجکش , هادی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده همزمان با ورود به قرن 21، ورزش به بخش مهمی از جعبه ابزار دیپلماسی کشورها تبدیل شده است. هدف مطالعه حاضر طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های بنیادی، که به صورت کیفی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان بین المللی در حوزه‌های دیپلماسی و دیپلماسی ورزشی بود. با مرور ادبیات تحقیق، 200 خبره شناسایی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند،30 خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخت به صورت نیمه باز طراحی شد. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه پایلوت کسب شد. همچنین، از روش دلفی فازی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل دو راند دلفی فازی منجر به تایید مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزش شد. از این رو، منابع دیپلماسی ورزشی در سه گروه شامل رویدادهای ورزشی، سرمایه‌های انسانی ورزشی، و تولیدکنندگان ورزشی طبقه بندی شد. استراتژی‌های ماهرانه تبدیل شامل انسجام بین دیپلماسی رسمی و ورزشی، سفیران فرهنگی شایسته، عملکرد بالا و پوشش گسترده رسانه ای شناسایی شد و برآمدهای دیپلماسی ورزشی به دو گروه برآمدهای صریح/ویژه و برآمدهای ضمنی/عمومی طبقه بندی شد. اصلی ترین برآمد مورد انتظار اجرای ابتکارات دیپلماسی ورزشی، ایجاد صلح از طریق کاهش/رفع تنش بین دولت‌ها/ملت‌های متخاصم و توسعه صلح بین دولت‌ها/ملت‌های دوست می باشد.

کلمات کلیدی

\\\"دیپلماسی ورزشی\\\" \\\"قدرت نرم\\\" \\\"جوزف نای\\\" \\\"خبرگان\\\" \\\"دلفی فازی\\\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088822,
author = {عبدی, کامبیز and طالب پور, مهدی and رنجکش, محمدجواد and جباری نوقابی, هادی},
title = {طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {66},
month = {January},
issn = {2538-3213},
keywords = {\\\"دیپلماسی ورزشی\\\" \\\"قدرت نرم\\\" \\\"جوزف نای\\\" \\\"خبرگان\\\" \\\"دلفی فازی\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی
%A عبدی, کامبیز
%A طالب پور, مهدی
%A رنجکش, محمدجواد
%A جباری نوقابی, هادی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2020

[Download]