تحقیقات بتن, دوره (14), شماره (4), سال (2022-1) , صفحات (43-57)

عنوان : ( بررسی رفتار مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازهای )

نویسندگان: مرتضی طوفانی , محمدرضا اصفهانی , ابراهیم زمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از بطریهای پت، تحقیق کنونی تلاشی برای بهرهجویی از الیاف ساخته شده از بطریهای بازیافتی پت در صنعت بتن می باشد. از طرفی رفتار بتن معمولی حاوی الیاف بازیافتی هنوز بهطور کامل مطالعه نگردیده و دستور العملهای لازم منتشر نشده است. در این پژوهش اثر الیاف پلی اتیلن ترفتالات بر روی خواص مکانیکی بتنِ سخت شده بررسی میشود. به این منظور، 0 % برای این تحقیق انتخاب شدند. همه مخلوطها برای / 0 % و 51 /30 ،% 0/ 2 و 3 سانتی متر و سه تراکم حجمی 11 ، الیاف در سه اندازه 1 مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، دوام و ضربه مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزودن الیاف، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و جذب انرژی به ترتیب 1 تا 11 درصد، 6 تا 30 درصد و 30 تا 116 درصد افزایش مییابند در حالیکه مقاومت کششی تغییر محسوسی نداشته و حتی کاهش مقاومت مشاهده میشود. نتایج حاکی از افزایش 11 تا 160 درصدی سختی و طاقت خمشی، در ترکیبات بتنی الیافی نسبت به بتن معمولی می باشد. همچنین ضربه پذیری بتن الیافی نیز نسبت به بتن شاهد 2 تا 1 برابر افزایش مییابد. با مقایسه مجموعه نتایج آزمایش ها، مشخص گردید که با توجه به جمیع جها یاد شده، ترکیبات حاوی الیاف 2 سانتیمتر با نسبت حجمی 0/51 % عملکرد بهتری نسبت به سایر نمونه ها دارند.

کلمات کلیدی

, بتن الیافی, الیاف بازیافتی پت, جمع شدگی, طاقت و مقاومت خمشی, دوام, آزمایش ضربه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088827,
author = {طوفانی, مرتضی and اصفهانی, محمدرضا and ابراهیم زمانی},
title = {بررسی رفتار مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازهای},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2022},
volume = {14},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4242},
pages = {43--57},
numpages = {14},
keywords = {بتن الیافی، الیاف بازیافتی پت، جمع شدگی، طاقت و مقاومت خمشی، دوام، آزمایش ضربه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازهای
%A طوفانی, مرتضی
%A اصفهانی, محمدرضا
%A ابراهیم زمانی
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2022

[Download]