پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (10), شماره (1), سال (2022-2) , صفحات (59-91)

عنوان : ( ساخت‌بندی تصویر ملت، دیپلماسی فرهنگی نروژ و جذابیت بین‌المللی )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چشم انداز توسعه ای، کشورهای جذاب و ثروتمند دنیا، مرکز آمال و آرزوهای سیاستمدران، نخبگان، سرمایه گذاران، کارآفرینان و مرکز توجه مردم عادی دنیا هستند. ثروت به خودی خود جذابیت، ارتقاء، شهرت مثبت و برند بین المللی می آورد. ثروت متصل به فرهنگ و مکان جغرافیایی، می تواند مبنای طرح ریزی مثبت ایده های بین المللی و توسعه ای برای افزایش شهرت مثبت کشورها و مبانی هویتی و فرهنگی آنها باشد و آنها را به مرکز توجهات جهانی تبدیل کند. منطقۀ اسکاندیناوی از جمله مکان هایی است که جغرافیای ثروت و توسعه آن، ادراک مثبت این منطقه را افزایش داده است. نروژ یکی از کشورهای این منطقه است که امروز جذابیت و محبوبیت بالایی در سطح نظام بین المللی دارد. نام و برند نروژ حامل فرآیندهای ذهنی و ادراکی است که این کشور کوچک را محبوب و جذاب می کند. تمرکز اصلی این مقاله بر مبانی برندینگ و شهرت مثبت نروژ در نظام بین الملل از طریق ابزارهای دیپلماسی فرهنگی است. مقاله با تشریح اقدامات و ابتکارات مهم سیاستگذارانۀ دپیلماسی فرهنگی نروژ در یک چشم انداز تاریخی، بر این امر تاکید می کند که نروژ با وجود ضعفهای مهم ژئوپلیتیکی و مساحت کوچک توانسته است از طریق استفادۀ مثبت از فرهنگ، برندینگ جذاب و شهرت بین المللی مثبتی را در نظام بین الملل کسب کند. مدیریت نهادمند و سیاستگذارانه و استفادۀ صحیح از فرهنگ باز و متساهل نروژی که ترکیبی از فرهنگ منطقۀ نوردیک است، باعث گسترش جذابیت و ادراک مثبت نروژ در نظام بین الملل شده است.

کلمات کلیدی

, نروژ, برند, دیپلماسی, فرهنگ, اسکاندیناوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088918,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {ساخت‌بندی تصویر ملت، دیپلماسی فرهنگی نروژ و جذابیت بین‌المللی},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2022},
volume = {10},
number = {1},
month = {February},
issn = {2322-3472},
pages = {59--91},
numpages = {32},
keywords = {نروژ، برند، دیپلماسی، فرهنگ، اسکاندیناوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت‌بندی تصویر ملت، دیپلماسی فرهنگی نروژ و جذابیت بین‌المللی
%A بیداله خانی, آرش
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2022

[Download]