ایده, دوره (5), شماره (5), سال (2021-12) , صفحات (9-12)

عنوان : ( خراسان و رؤیای تجدید یگانگی )

نویسندگان: مرتضی دانشیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خراسان و رؤیای تجدید یگانگی

کلمات کلیدی

, خراسان بزرگ, فروپاشی سیاسی, یگانگی فرهنگی- اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088927,
author = {دانشیار, مرتضی},
title = {خراسان و رؤیای تجدید یگانگی},
journal = {ایده},
year = {2021},
volume = {5},
number = {5},
month = {December},
issn = {2423-5555},
pages = {9--12},
numpages = {3},
keywords = {خراسان بزرگ، فروپاشی سیاسی، یگانگی فرهنگی- اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خراسان و رؤیای تجدید یگانگی
%A دانشیار, مرتضی
%J ایده
%@ 2423-5555
%D 2021

[Download]