علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (28), سال (2021-10) , صفحات (113-130)

عنوان : ( توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی )

نویسندگان: عطیّه منصوری اوّل , رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد میباشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش مطالعهموردی با رویکرد کیفی استفاده شد. بنابراین، چهار نفر از مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآوری دادهها از روش مصاحبه نیمه ساختیافته استفاده شد. تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل تفسیری (کدگذاری باز و محوری) انجام شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل دادهها، مهمترین ویژگیهای فردی و حرفهای مدیران مورد مطالعه عبارتند از: ایفای نقش رهبری، روابط انسانی سازنده با کارکنان، تسلط مدیر بر امور مدرسه، خود توسعهای مدیر و کسب موفّقیّتهای اداری. همچنین، مدیران مورد مطالعه از استراتژیهای برنامهریزی و هدفگذاری، تقسیمکار، همکاری و مشارکت معلمان در امور مدرسه، ایجاد جوّ صمیمی و آرام در مدرسه، بهرهگیری از ظرفیتهای اولیا و همکاران در مدرسه، تشویق و تقدیر معلمان، نظارت و ارزیابی کار معلمان، دغدغه بهبود یادگیری دانشآموزان، بهبود آموزش از طریق یادگیری و توسعه حرفهای معلمان، مهارتهای زندگی دانشآموزان و مدیریت تعارض جهت مدیریت مدرسه بهره میگرفتند و در این مسیر با چالشهای مهمی مانند دغدغه تأمین منابع مالی مدرسه، حجم بالای مشغلههای اداری مدیران و حجم بالای دانشآموزان و ضعف مدیریت کلاسها نیز مواجه بودند. علاوه براین، فقدان توجه به ماموریت، بینش و ارزشهای مدرسه، توجّه و حمایت از دانشآموز، برابری و پاسخگویی فرهنگی، مشارکت معنیدار جامعه محلّی، توجه به برنامهدرسی و بهکارگیری معلمان توانمند در نتایج به دست آمده قابل ملاحظه است

کلمات کلیدی

, مدیر موفّق, مدارس ابتدایی, ویژگیهای فردی و حرفهای, استراتژیهای مدیریتی, چالشهای پیشروی مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088959,
author = {عطیّه منصوری اوّل and حسین قلی زاده, رضوان and ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه},
title = {توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2021},
volume = {6},
number = {28},
month = {October},
issn = {2008-8817},
pages = {113--130},
numpages = {17},
keywords = {مدیر موفّق، مدارس ابتدایی، ویژگیهای فردی و حرفهای، استراتژیهای مدیریتی، چالشهای پیشروی مدیریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی
%A عطیّه منصوری اوّل
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2021

[Download]